Решение №187 от 17.11.2015 по тър. дело №990/990 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 187

гр. София, 17.11.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти ноември, две хиляди и петнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
Като изслуша докладваното от съдия Първанова гр. дело № 4915/2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е образувано касационна жалба на Я. И. П., чрез адвокат И. Д. против решение № 963 от 18.05.2015 г. по в. гр. д. № 880/2015 г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 6192/22.12.2014 г., постановено по гр. д. № 15704 по описа на Варненския районен съд за 2013г. С последното е отхвърлен предявеният от Я. И. П. срещу [фирма], [населено място] иск за установяване в отношенията между страните, че Я. П. е собственик на реална част с площ от 767 кв. м. от ПИ № 000364 по КВС на [населено място], [населено място], [община], ЕККАТЕ 38354 с площ от 15 713 кв. м., на основание давностно владение, осъществено в периода от началото на 2001 г. до месец април на 2012 г.
Ответникът по касация [фирма] не взема становище в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че касационната жалба е процесуално недопустима поради следните съображения:
Касационната жалба е подадена на 24.06.2015г.,т.е. преди изменението на ГПК /ДВ, бр.50/03.07.2015г./, поради което в случая приложение ще намери старата редакция на чл.280, ал.2 ГПК, съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева – за граждански дела. Размерът на цената на иска се определя от правилото на чл.69, ал.1, т.2 ГПК, съобразно което по искове за собственост и други вещни права върху имот цената на иска е данъчната оценка на имота, а ако няма такава – пазарната цена на вещното право. Ищецът е приложил удостоверение за данъчна оценка № Д0000152 от 06.01.2014 г. /лист 102 от гр. д. № 15704/2013г./, от което е видно, че данъчната оценка на целия имот е 397, 54 лв. Той е посочил в молба – уточнение, че цената на претендираната реална част е 23,01 лева /лист 92/. При това положение цената на иска е под определения в чл.280,ал.2 ГПК минимум.
При това положение на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК касационната жалба следва да бъде оставена без разглеждане.
С оглед изложеното, ВКС, състав на ІІ г.о.
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Я. И. П., чрез адвокат И. Д. против решение № 963 от 18.05.2015 г. по в. гр. д. № 880/2015 г. на Варненския окръжен съд.
Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *