Решение №219 от 16.6.2014 по нак. дело №1382/1382 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 219

София, 16.06.2014 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 16.06.2014 две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ:ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 1439/2014 година
Производството е по член 247 от ГПК.
Постъпила е молба вх.№3646/11.04.2014г.,подадена от А. М. И.,чрез пълномощника му адвокат С. И. Ц.,за поправка на очевидна фактическа грешка,допусната в диспозитива на определение №109/27.03.2014г. на Върховен касационен съд,ІІ гражданско отделение,постановено по ч.гр.д.№1439/2014г.,в което на страница трета,ред втори погрешно е изписано фамилното име на молителя като Д.,вместо И..С молбата се иска и по възможност в диспозитива да бъде изписан ЕГН на молителя А. М. И.,а също така се претендират разноски за защита в това производство по молбата.
К. съд констатира,че е налице очевидна фактическа грешка по смисъла на член 247 ал.1 от ГПК,допусната в диспозитива на постановеното определение,изразяваща се в погрешно изписване на фамилното име на А. М. И.,изписано погрешно като Д..
Искането на молителя да бъде изписан допълнително в диспозитива единния му граждански номер,е неоснователно,тъй като няма такова законово изискване и същото не е предмет на настоящото производство.
Неоснователно е и искането за присъждане на разноски,защото производството по делото е приключило с постановеното определение,в чийто диспозитив се сочи и се иска поправка на очевидна фактическа грешка,като за това производство са били присъдени разноски за молителя.Настоящото производство по член 247 ГПК не е отделно,самостоятелно производство по делото по смисъла на член 81 от ГПК,поради което не се дължи присъждането на претендираните от молителя разноски.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на основание член 247 ГПК на определение №109/27.03.2014г.,постановено по ч.гр.д.№1439/2014г. по описа на ВКС,ІІго,като в диспозитива на определението на страница трета от същото,ред втори, вместо името А. М. Д. да се чете А. М. И..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар