Решение №224 от 14.6.2012 по нак. дело №337/337 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 224

София, 14.06.2012 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 13.06.2012 две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №45/2012 година
Производството е по член 247 от ГПК.
Постъпила е молба вх.№5236 от 23.05.2012г.,подадена от А. Г. С.,без посочен адрес,изписана като жалбоподател,с която се иска да бъде извършена поправка на очевидна фактическа грешка,допусната в постановеното по делото определение №112 от 17.02.2012г. ,в началната част/ред трети от мотивите/ на което е посочено,че касационната жалба е подадена от А. Г. С. от [населено място],вместо от [населено място],където е местожителството на жалбоподателката,настоящ молител.
С горепосоченото определение,постановено в производство по член 288 ГПК ,което е окончателно,касационният съд не допуска касационно обжалване на решение №247/27.06.2011г. на Пернишки окръжен съд,постановено по гр.д.№828/2010г. по описа на същия съд.
Очевидната фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.Такава в настоящия случай не е налице,защото погрешното посочване на местожителството на жалбоподателя не води до такова несъответствие.Очевидна фактическа грешка би представлявало погрешното изписване на имената на страната,а в случая,същите са правилно изписани,а неправилното изписване на местожителството на последната не може да се отрази по никакъв начин на формираната с диспозитива на постановения съдебен акт истинска воля на съда,изразена чрез писмения тест на последния.
Ето защо,подадената молба се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ уважение молба с вх.№5236 от 23.05.2012г.,подадена от А. Г. С.-жалбоподател,за извършване поправка на очевидна фактическа грешка в определение №112/17.02.20102г. по гр.д.№45/2012г. по описа на ВКС,ІІгр.отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар