Решение №235 от 31.10.2011 по гр. дело №1389/1389 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

Р Е Ш Е Н И Е
№ 235
С., 31.10. 2011 година
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 05.10.2011 две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при участието на секретаря ТОДОРКА КЬОСЕВА
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 1389/2010 година

Производството е по член 303 и сл. от ГПК.
Образувано е по молба,подадена от А. М. К. от [населено място] за отмяна на влязлото в законна сила решение от 13.05.2005г. на Варненски районен съд,Х гр.състав,постановено по гр.д.№22/2004г.по описа на същия съд,отменено с решение №292/24.03.2006г. на Варненски окръжен съд по гр.д.№143/2006г. по описа на същия съд,което е оставено в сила с решение №1287/27.02.2008г. на Върховен касационен съд,Второ гражданско отделение постановено по гр.д.№1391/2006г. по описа на същия съд,на основание член 303 ал.1 т.5 от ГПК.
Молителката твърди,че като ответник в производството по делото,следствие нарушаване на съответните правила,е била лишена от възможността да участва в делото и не е била надлежно представлявана,като при първоинстанционното разглеждане на делото и е бил назначен особен представител,въпреки че не са били налице условията за това.Излагат се доводи в молбата,че изпратената на посочения адрес призовка, е била нередовно оформена,съгласно изискванията на член 46 ал.2 от ГПК/отм/,както и са допуснати нарушения от съда при осъществяване на процедурата ,предвидена на разпоредбата на член 50 ал.1 от ГПК/отм/.Към молбата се прилагат пълномощно,изхождащо от молителката,копие от изпълнителен лист,писма изпратени до молителката от съдебните институции,с оглед посочения в същите постоянен адрес на молителката,а именно [населено място] ,жк М. 3,[жилищен адрес]с което се твърди,че е могла да бъде намерена на този адрес.
Ответниците по молбата К. В. Р.,Д. В. Р. и И. К. Р.,в писменото си становище,твърдят,че не са налице основания за отмяна на влязлото в законна сила решение и молят молбата да се остави без уважение.
Постъпил е писмен отговор по молбата от третите лица,помагачи на ответницата,настоящ молител,Р. Г. И.,Н. Ж. Л. и И. Ж. В.,които считат,че подадената молба за отмяна на горепосоченото влязло в законна сила решение е основателна и молят същата да бъде уважена.
При извършената проверка касационният съд установи следното:
Видно от данните по исковата молба с вх.№11/05.01.2004г.,ищецът В. Й. Р.,починал в процеса на производството по делото и заместен от законните си наследници И. К. Р.,К. В. Р. и Д. В. Р.,е предявил иск с правно основание член 108 от ЗС против А. М. К.,с посочен адрес за призоваване [населено място],жк”М.-3”,[жилищен адрес]като е образувано гр.д.№22/2004г. по описа на Варненски районен съд,ХХ състав.
На горепосочения адрес на ответницата К. е изпратено призовка за страна по делото /лист 30 от гр.д.№22/2004г. по описа на В./,която е върната в цялост,с отбелязване от длъжностното лице А. на 23.03.2004г.,че на посочения адрес няма такова лице ,по сведение на посочения като свидетел портиер на входа К. И.,с молба за посочване на точен адрес,като с разпореждане на съда върху същата призовка от 25.03.2004г. е указано на ищеца в седмодневен срок да посочи адрес за призоваване на ответницата К.,в противен случай делото ще бъде прекратено.С молба /лист 33 от делото/,в посочения от съда срок,ищецът,чрез процесуалния си представител адвокат С.,е поискал да му се издаде съдебно удостоверение,което да му послужи пред служба ГРАО за постоянния и настоящ адрес на А. М. К.,като в отговор на подадена от последния молба е приложено по делото на лист 36 от същото,писмо до Районен съд [населено място],от МРРБ С.-изх.№ТЗ -03-75/22.04.2004г.,че след направената справка в Национална база данни лицето А. М. К. има постоянен и настоящ адрес [населено място],район М.,жк”М. 3” №342,вх.1,ет.17,ап.89 ,същият,който е бил посочен от ищеца още с исковата молба.С определение на първоинстанционния съд,взето в съдебно заседание на 26.04.2004г. по делото е приложено като доказателство горното писмо и с оглед нередовното призоваване на ответницата К. е разпоредено призовка за съдебното заседание да й се изпрати на посочения в справката адрес,която отново е върната в цялост,редовно оформена на 04.05.2004г. от длъжностното лице,че няма такова лице на този адрес,по данни на двама свидетели С. И.-касиер на входа и А. К.-портиер на входа.
С разпореждане от 27.05.2004г./лист 43 от делото/, във връзка с молбата на ищеца за призоваване на ответницата по реда на член 50 ал.1 от ГПК,съдът е намерил,че са налице основанията за това и е разпоредил да се изпрати уведомително писмо да публикация за призоваване на ответницата К. в „Държавен вестник”,след което съдът е изпълнил процедурата,предвидена в член 50 ал.2 от ГПК/отм/ и е назначил адвокат С. Г. за особен представител на ответницата А. К.,който е представлявал по делото.
Съгласно предвиденото в член 303 ал.1 т.5 от ГПК,на която разпоредба се позовава молителката,заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязлото в законна сила решение,когато страната вследствие нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана,или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник,поради непредвидени обстоятелства,които не е могла да преодолее.С оглед горепосоченото,касационният съд намира,че не е налице твърдяната с молбата хипотеза за отмяна на влязлото в законна сила решение,защото не са налице съществени нарушения на съдопроизводствените правила при призоваването на молителката,напротив съдът е спазил процедурата,предвидена в член 50 от ГПК/отм/,като е назначил на ответницата,настоящ молител,особен представител,който я е представлявал в процеса и нейните интереси са били защитени.

Водим от горното, състав на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата,подадена от А. М. К. за отмяна на влязлото в законна сила решение на Варненски районен съд,ХХ състав от 13.05.2005г. постановено по гр.д.№22/2004г. по описа на съда,отменено с решение №292/24.03.2006г. постановено по гр.д.№143/2006г. по описа на Варненски окръжен съд,което е оставено в сила с решение с решение №1287/27.02.2008г. на Върховен касационен съд,Второ гражданско отделение,постановено по гр.д.№1391/2006г. по описа на същия съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *