Решение №240 от 2.12.2013 по нак. дело №377/377 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 240

София, 02.12 , 2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 06.11.2013 две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при участието на секретаря ТОДОРКА КЬОСЕВА
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №5047/2013 година

Производството е по член 307,ал.2 ГПК.
Образувано е по молба вх.№4952/04.07.2013г.,подадена от „Р. С. НА Т. К.”гр.П.,чрез пълномощниците адвокат В. С. В. и адвокат С. Й. Т., за отмяна на влязлото в законна сила решение №427/19.10.2011г. по гр.д.№ 859/2010г. по описа на Пазарджишки окръжен съд,потвърдено с Решение №49/13.02.2012г. по в.гр.д.№1355/2011г. по описа на Пловдивски апелативен съд,за което не е допуснато касационно обжалване с Определение №171/04.04.2013г. по гр.д.№385/2012г. по описа на ВКС,Іго,на основание член 303,ал.1т.1 от ГПК.
В молбата се твърди,че основаният довод на съда да отхвърли предявения от ОС на ТПК,гр.П. иск за собственост на процесната сграда е този,че не може да се направи категоричен извод за наличие на правоприемство между ОС на ТПК,чиято дейност е преустановена през 1970г. и настоящия ОС на ТПК/РС на ТПК/.С молбата се прилага нов документ- писмо изх.№5/59/8/60 от 01.07.2013г. на Окръжен съд [населено място] изпратено до Национален Съюз на ТПК и до настоящия молител-Регионален съюз на трудовопроизводителните кооперации [населено място],с което се уведомяват получателите му,че в регистъра на кооперациите,том ІІ,стр.174,ф.д.5/30.06.1959г. е регистриран Окръжен съюз на ТПК.Също в регистъра на кооперациите том ІІ стр.182,ф.д.№8/07.03.1960г. е регистриран Окръжен кооперативен съюз [населено място] и няма вписване за прекратяване и заличаването на Окръжен съюз на ТПК за периода от 1970г. до 1991г.,както и няма вписване за движимо и недвижимо имущество на Окръжен съюз на ТПК [населено място].Според молителя това ново доказателство установява нови обстоятелства във връзка с въпроса по правоприемството между ОС на ТПК,учреден през 1959 и ищеца по делото-настоящ молител.
Ответникът по молбата ТПК”В.” [населено място],чрез пълномощника си адвокат И. Ц.,в депозирания писмен отговор,счита че не е налице соченото основание за отмяна на влязлото в законна сила решение и моли същата да се остави без уважение.
При извършената проверка касационният съд установи следното:
Молбата за отмяна е постъпила в законоустановения срок и е процесуално допустима.
Хипотезата,визирана в член 303,ал.1,т.1 ГПК,на която молителят се позовава,предвижда възможността да се иска отмяна на влязлото в законна сила решение,когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства,които са от съществено значение за делото и които не са могли да бъдат известни при решаването или с които страната не е могла да се снабди своевременно.Следователно,тези обстоятелства или писмени доказателства трябва да съществуват по време на разглеждане и решаване на делото,но да са били неизвестни за страната и същата да не е могла да се снабди с тях.
Молителят се позовава на писмо от Окръжен съд [населено място],очевидно по поискана от самия него справка за съдържащите се обстоятелства в регистъра на кооперациите,който се съхранява в съда и който е публичен.Няма данни и твърдения,че молителят не е имал възможност по време на разглеждане на делото и решаването му и да не е могъл да изиска такава справка от Окръжен съд [населено място],относно отразеното в регистъра на кооперациите.Следователно ,с възможността да се снабди с такава справка по регистъра на кооперациите от Окръжен съд [населено място],последният е разполагал по време на висящността на процеса,но не е положил необходимите грижи и усилия за снабдяването му с това доказателство до приключване на производството по делото.
Ето защо,не са налице предпоставките на член 303,ал.1,т.1 ГПК за отмяна на влязлото в законна сила решение,поради което подадената молба се явява неоснователна и следва да се остави без уважение,като на ответника по молбата ТПК”В.” [населено място] се присъдят направените разноски по делото за настоящото производство,представляващи адвокатско възнаграждение за един адвокат в размер на 3 600 лева,съгласно приложения с писмения отговор договор за правна защита и съдействие №002582 от 19.07.2013г.

Водим от горното, състав на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№4952/04.07.2013г.,подадена от „Р. С. НА Т. К.” [населено място],за отмяна на влязлото в законна сила решение №427/19.10.2011г. на Пазарджишки окръжен съд,постановено по гр.д.№859/2010г. по описа на същия съд,потвърдено с решение №49/13.02.2012г. на Пловдивски апелативен съд,постановено по гр.д.№1355/2011г. по описа на същия съд.
ОСЪЖДА „Регионален съюз на трудовопроизводителните кооперации”,гр.П.,Е.,с председател А. П. Я.,да заплати на ТПК”В.” [населено място] сумата от 3600 лева/три хиляди и шестстотин лева/ разноски по делото за настоящата инстанция.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар