Решение №254/2013 от 9.1.2014 по гр. дело №6275/6275 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 254/2013

София, 09.01. 2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 11.12.2013 две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при участието на секретаря ТОДОРКА КЬОСЕВА
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 6275/2013 година
Производството е по член 307,ал.2 ГПК.
Образувано е по молба вх.№4491/13.06.2013г.,подадена от М. А. и други,чрез пълномощниците им адвокат Й. Г. и адвокат В. М., за отмяна на влязлото в сила решение №94/26.07.2011г. на Районен съд [населено място],постановено по гр.д.№136/2011г. по описа на същия съд,с което са отменени решения от т.1 до т.13,обективирани в протокол за общо събрание на собствениците на апартаментите в етажна собственост от 30.01.2011г,взети на общото събрание от 30.01.2011г. на етажните собственици на сграда с идентификатор №51500.506.79.1,построена в имот с идентификатор №51500.506.79,находящ се в [населено място],кв.”Чайка” 256,вписана в регистъра на сградите в режим на етажна собственост под №2009-ОС-Н2,с форма на управление Общо събрание,проведено на 26.10.2009г. и избран управител М. Щ. В.,като незаканосъобразни.
Молителите заявяват с подадената молба,че са налице основанията за отмяна на горепосоченото влязло в законна сила решение,предвидени в разпоредбата на член 303,ал.1,т.5 и т.6 от ГПК.
В молбата за отмяна се посочва от молителите,че в цялото производството по делото,вследствие нарушаване на съдопроизводствените правила,са били лишени от възможността за участват в това съдебно производство и да бъдат надлежно представлявани в процеса.Излагат се доводи,че поради наличие на противоречие между интересите на етажните собственици ,участвали в проведеното събрание на 30.01.2011г. и лицето М. Щ. В.-управител на ЕС,представлявал ги в процеса,не са могли да участват в същия,поради което не са могли да защитят правата си,както и да бъдат надлежно представлявани.
Ответниците по молбата [фирма],гр.П. и [фирма] [населено място],в депозираните писмени отговори на същата,считат че не са налице основанията по член 303,ал.1,т.5 и т.6 от ГПК за отмяна на влязлото в сила решение и молят молбата да бъде оставена без уважение.
При извършената проверка касационният съд установи следното:
Видно от данните по делото,с искова молба вх.№113/16.02.2011г.,депозирана от [фирма] П. и [фирма] П. против ответниците-членове на етажната собственост,с искане за отмяна на решенията на Общото събрание проведено на 30.01.2011г. на ЕС на описаната сграда,представявана от управителя М. Щ. В., е образувано гр.д.№136/2011г. по описа на Несебърски районен съд,приключило с влязлото в сила решение,предмет на настоящата молба за отмяна.
С разпореждане на съда от 22.03.2011г. по делото на ответниците са изпратени преписи от исковата молба и приложенията с нея,с указания на съда,като е постановено по същото препис на ответниците да се връчи чрез М. Щ. В.,които са получени лично от последния,в качеството му на управител на етажната собственост на 30.03.2011г./лист 112 от делото/.
В съдебно заседание,проведено на 21.06.2011г. ,съгласно отразеното в протокола на същото,ответниците са били редовно призовани,за които лично се е явил управителя на сградата М. В.,представляващ ответниците,съгласно предвиденото в член 41 от ЗУЕС.
В подадената молба за отмяна не се твръди,че М. В. няма качеството на управител на ЕС,към момента на осъществяване на представителството пред съда в производството по делото,както вече бе посочено по-горе.Следва да се отбележи и обстоятелство,че видно от съдържанието на протокол за проведеното общо събрание на собствениците в ЕС-комплекс”П.”2 от 30.01.2011г./лист 90 от делото/,чийто решения са били отменени в влязлото в сила решение на съда,по т.1 от същото –за председател на УС е избран досегашния управител М. Щ. В..
Според предвиденото в член 303,ал.1 т.5 от ГПК,на която разпоредба се позовават молителите,отмяна може да се иска:1.когато страната поради нарушаване на съответните правила е била лишена от възможността да участва в делото,или 2.не е била надлежно представлявана,или 3. не е могла да се яви лично или чрез повереник поради непредвидени обстоятелства,които не е могла да преодолее.
Първата хипотеза визира лишаване на страната от участие поради нарушение на съответните правила,които обезпечават това участие,което не е налице в настоящия случай.В производството по делото,приключило с влязлото в законна сила решение решение,чиято отмяна се иска,няма допуснати процесуални нарушения от съда,тъй като ответниците са били призовани и представлявани в същото, съгласно законовите изисквания,предвидени в член 41 от ЗУЕС/ в редакцията му към този момент-ДВ бр.6 от 2009г.,в сила от 1.05.2009г./,според която собствениците или сдружението се представляват пред съда от управителя или от упълномощено от тях лице.
Втората хипотеза на горепосочената разпоредба от ГПК е налице,когато страната не е надлежно представлявана-например ако е била недееспособна,но по делото не е участвал нейният законен представител,била е представлявана от представител без представителна власт или последният е излязъл извън пределите на представителната си власт,с което правото й на защита е било нарушено.Както вече бе посочено,молителите са били надлежно представлявани от управителя,овластен да ги представлява по силата на законовата разпоредба-член 41 от ЗУЕС.По делото няма данни,нито се излагат от молителите такива твърдения,че към момента на осъществяване на това представителство управителя не е имал това качество,респективно осъществил представителство без представителна власт,както и не може да се приемат доводите за противоречие на интереси между молителите-ответници по приключилото производство,които да доведат до третата хипотеза на горната разпоредба,а именно представителя да е излязъл извън пределите на представителната власт.Това е така защото,тази негова представителна власт е законова регламентирана,предвиждаща осъществяване на представителство пред съда на собствениците в етажната собственост,каквато е била налице в настоящия случай за управителя М. В..
Наред с това,в молбата се визира предвиденото в разпоредбата на член 303,ал.1т.6 от ГПК,като основание за отмяна на влязлото в законна сила решение,а именно че може да се иска отмяна,когато страната поради нарушаване на съответни правила е била представлявана или не е била представлявана от лице по чл.29 от ГПК,което се свърза с ограничаване правото на участие на страната и възможността да организира защитата си.Това основание за отмяна се изразява,както в нарушение,при което страната не е била представлявана от особен представител,въпреки че е трябвало да й бъде назначен такъв от съда,така и когато е бил погрешно назначен такъв,макар че не е имало необходимост от това,защото не са били налице хипотези на особено процесуално представителство по член 29 ГПК.Очевидно осъщественото процесуално представителство в настоящия случай,от управителя на ЕС,не се обхваща от предвиденото в тази разпоредба на процесуалния закон.
Изложените в останалата част от молбата доводи,за наличие на конфликт на интереси, не могат да обусловят сочените молителите основания за отмяна на влязлото в сила решение,нито могат да бъда установявани като такива в това извънинстанционно производство.
С оглед изложеното подадената молба за отмяна на влязлото в законна сила решение се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.
На ответника по молбата [фирма] П. следва да се присъдят,на основание член 78 ал.3 ГПК,направените разноски за настоящата инстанция-адвокатско възнаграждение в размер на 1200 лева,съгласно приложения договор за правна помощ от 13.08.2013г.,както и на същото основание и на ответника [фирма] П. следва да се присъдят разноски по делото за настоящото производство в размер на 1500 лева,съгласно приложения договор за правна помощ от 05.08.2013г.

Водим от горното, състав на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 4491/13.06.2013г.,подадена от М. А. и други,чрез пълномощниците им адвокати Й. Г. и В. М.,за отмяна на влязлото в сила решение №94/26.07.2011г. на Несебърски районен съд,постановено по гр.д.№136/2011г. по описа на същия съд.
ОСЪЖДА М. А.,Р. Л.,И. И.,Б. А.,Д. А.-С.,В. И.,Р. И.,С. Т.,Е. Б.,А. П.,И. Т.,И. М.,П. П.,ОЮ”К.” с управител П. П.,А. П.,О. Ю,Н. К.,И. Е.,В. П.,З. П.,Х. П.,Л. Б.,К. Т.,Г. Р.,М. П.,Е. К.,Л. Т.,Ю. Т.,Е. М. и К. Плюс ООД,гр.Б.,с управители О. К. и О. Ш.,да заплатят на [фирма] [населено място] сумата от 1200 лева/хиляда и двеста лева/ ,а на [фирма] [населено място] сумата от 1500 лева/хиляда и петстотин лева/ ,разноски по делото за настоящата инстанция.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *