Решение №300 от 26.11.2012 по нак. дело №317/317 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 300

София, 26.11.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България,Второ гражданско отделение,в съдебно заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди и дванадесета година,в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Пламен Стоев
ЧЛЕНОВЕ:Светлана Калинова
Зоя Атанасова

при участието на секретаря Ани Давидова
и в присъствието на прокурора
като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова
гражданско дело № 649 от 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.303,ал.1,т.5 ГПК.
Образувано е по молбата на [фирма] със седалище и адрес на управление:гр.С.,р. “Л.”, [улица], сграда-изток, ет.3,ап.10 за отмяна на влязлото в сила решение №1502/11.04.2011г. на Варненския районен съд,ГК,ХХХ състав, постановено по гр.д.№1860/2010г.,с което е прието за установено по предявения от Л. И. Т. и И. Л. Т. отрицателен установителен иск,че дружеството не е собственик на недвижим имот, находящ се в [населено място], [улица],м. КК”Ч.”,представляващ ПИ с идентификатор №* по действащата кадастрална карта на [населено място],с площ от 1236кв.м.
Молителят поддържа ,че е налице основание за отмяна по смисъла на чл.303,ал.1,т.5 ГПК,като твърди,че дружеството е било лишено от възможността да участвува в проведеното съдебно производство по делото,тъй като не е получило нито една призовка или съобщение за провеждането както на съдебните заседания,така и на другите съдопроизводствени действия по делото. Поддържа,че в изпращаните призовки и съобщения адресът му не е изписван точно и по-специално липсва отбелязването,че седалището на дружеството се намира в сграда-изток на [улица]. Поради това и по причина,че в призовките не е изписвано физическото лице,чрез което следва да се извърши призоваването,счита,че призоваването не е било извършено надлежно, в следствие от което е било лишено от възможността да защити правата и интересите си. Моли постановеното от Варненския районен съд решение да бъде отменено,като му бъдат присъдени и направените по делото разноски.
В писмен отговор в срока по чл.306,ал.3 ГПК ответниците по молбата Л. И. Т. и И. Л. Т. изразяват становище, че молбата е неоснователна по изложените в отговора съображения.
С определение №364/22.10.2012г. молбата е допусната до разглеждане, като е прието,че същата е подадена в срока по чл.305,т.5 ГПК и отговаря на изискванията на чл.306, ал.1 ГПК.
Върховният касационен съд,като обсъди доводите на страните във връзка с изложеното в молбата основание, и след преценка на основателността на изложените твърдения с оглед заявеното основание за отмяна,приема следното:
Отмяната на влезлите в сила съдебни актове по реда на чл.303 и сл. ГПК представлява извънреден извънинстанционен способ за контрол, който може да бъде упражнен от ВКС само в изрично предвидените от закона случаи. По смисъла на чл.303,ал.1,т.5 ГПК само нарушенията на съдопроизводствените правила по призоваването на страните или по извършването на процесуални действия в открито съдебно заседание,вкл. и по приложението на чл.47 ГПК, вследствие на които страната е била лишена от възможността да участвува в делото,могат да обусловят наличие на основание за отмяна.
В случая съдът е разпоредил [фирма] да бъде призовано чрез поставяне на уведомление по реда на чл.47 ГПК,макар изписаният в изпращаните до дружеството призовки адрес да е бил непълен,което според настоящия състав обосновава извод за допуснати нарушения на съдопроизводствените правила по призоваването му,довели до лишаване от възможността за участие в делото поради следните съображения:
В представеното по делото извлечение от търговския регистър като адрес на управление на дружеството е посочен [населено място],р. “Л.”, [улица],сграда-изток,ап.3,ет.10. В първото съобщение,което е било изпратено до дружеството,адресът е изписан точно,но това съобщение не е върнато по делото. Следващото съобщение,изпратено на 24.06.2010г. е върнато с отбелязване,че адресът е бил посетен на 10.05.2010г.,25.05.2010г. и 29.05.2010г.,но от апартамента никой не е намерен,че това е частен дом и съседите не знаят дали живущите лица имат фирма. В това съобщение адресът за призоваване е посочен с уточнение,че апартаментът се намира в сграда-изток,дописано на ръка,без отбелязване кога и от кого е извършено дописването,поради което не може да се приеме за установено,че длъжностното лице,връчващо призовки и съобщения,е посещавало именно адреса,вписан в търговския регистър като адрес по седалището и управлението на дружеството.
На 23.06.2010г. съдът е разпоредил да се изпрати ново съобщение за връчване,като се съберат сведения за фирмата и се установи дали адресът е напуснат,в който случай да се залепи уведомление по чл.47,ал.1 ГПК. Съобщенията,изпратени на 24.06.2010г. и 17.08.2010г. са върнати в цялост с отбелязване,че живущите на този адрес не знаят за такава фирма. В тези съобщения обаче,уточнението,че апартаментът се намира в сграда-изток липсва,поради което не може да се приеме,че сведенията са били взети от съседи на апартамента,посочен като адрес на управление на дружеството. Поради това следва да се приеме,че в нарушение на съдопроизводствените правила на 23.09.2010г. съдът е разпоредил да се постави уведомление по чл.47,ал.1 ГПК.
Следва да се отбележи също така,че доколкото адресът на управление на дружеството се намира в жилищна кооперация,а в съобщението липсва посочване на имената на управителя,то не са били събрани и сведения дали управляващото и представляващо дружеството лице живее на този адрес,което съдът е следвало да разпореди при липса на данни за поставено обозначение на входната врата на апартамента,че същият представлява офис на търговско дружество. В подобна хипотеза следва да се съберат сведения за лицето,което живее на адреса с оглед установяване на възможността връчването на съобщения и призовки да бъде извършено чрез него.
В нарушение на съдопроизводствените правила по смисъла на чл.303,ал.1,т.5 ГПК съдът е приел,че дружеството е надлежно уведомено за образуваното по предявения срещу него иск производство чрез поставяне на уведомление по реда на чл.47,ал.1 ГПК,след като в приложеното по делото уведомление също липсва уточнението,че апартаментът се намира в сграда-изток. В призовка,изпратена на 20.12.2010г. отново липсва отбелязване,че апартаментът се намира в сграда-изток,поради което и съдържащите се в нея данни за живущите на адреса лица,особено при липса на посочени в същата имена на физическо лице,не могат да се приемат за меродавни. Следва да се отбележи също така,че извършваните от различни длъжностни лица отбелязвания върху приложените по делото призовки и съобщения са противоречиви досежно обстоятелството дали на адреса,на който са били изпращани,съществува офис на търговско дружество-в единия случай се сочи,че съседите не знаят такъв офис да се намира на адреса,а в другия случай-че представителят на дружеството се крие,отново по сведения на съседи,а не въз основа на лични впечатления на длъжностното лице. Освен това,както вече беше отбелязано,не може да се установи по категоричен начин,че връчващите съобщения и призовки длъжностни лица са посещавали един и същи адрес и че това е именно адресът,вписан в търговския регистър. Поради това настоящият състав приема,че подадената от [фирма] молба за отмяна е основателна и следва да бъде уважена,като постановеното от Варненския районен съд по гр.д.№1860/2010г. решение бъде отменено и делото бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на съда,като новото разглеждане започне от фазата по връчване на препис от исковата молба за отговор.
Според настоящия състав разноски в това производство не следва да бъдат присъждани-дължимостта на същите следва да бъде окончателно определена при постановяване на съдебното решение по съществото на спора.
По изложените по-горе съображения,Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ по реда на чл.307,ал.3 ГПК влязлото в сила решение №1502/11.04.2011г.,постановено от Варненския районен съд,ГК,ХХХ състав по гр.д.№1860/2010г. по молбата за отмяна,подадена от [фирма] на основание чл.303,ал.1,т.5 ГПК и
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Варненския районен съд.
Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар