Решение №300 от по гр. дело №1349/1349 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 300.
 
 
гр. София, 24.03..2010 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и десета година в състав:
 
 
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                           ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА  РУСЕВА
                                                                                       ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
                                                                    
                                                                                
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 1328/09г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:      
Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на С. Р. Й., Т. О. И., Р. Й. И., О. Й. И., П. Г. И., Я. Г. Н. , Й. Г. Д., Д. И. И., Й. И. Й., В. Й. Я. и С. К. Т. срещу въззивно решение № 1* от 04.08.09г., постановено по в.гр.д. № 2709/07г. на Варненския окръжен съд с оплаквания за неправилност, поради допуснати нарушения – основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.
С посоченото решение въззивният съд е отменил решение № 3* от 07.11.2007г., постановено по гр.д. № 5804/06г. на Варненския районен съд, 30 с-в, и вместо него е отхвърлил предявения от С. Р. Й., П. Г. И., Я. Г. Я., Й. Г. Д., Д. И. И., Й. И. Й., Т. О. И., Р. Й. И. и О. Й. И. срещу Н. Б. А., Г. Д. А. и Л. Д. А. иск по чл.97, ал.1 ГПК (отм.) за признаване за установено, че ответниците не са собственици на недвижим имот, находящ се в гр. В., землището на кв. Галата, местността “Р”, представляващ имот № 756 по ПНИ на с.о. “Р” с площ от 588, 70 кв.м.
За да постанови решението си въззивният съд е приел, че с решение от 19.05.2000г. на ПК- В. на ищците в първоинстанционното производство е признато право на възстановяване на собствеността върху нива от 8, 000 дка, част от която е процесният имот, върху който е било предоставено право на ползване на наследодателя на ответниците по реда на ПМС № 11/1982г. Прието е също, че преди 01.03.1991г. в имота е била изградена метална постройка, състояща се от едно помещение с площ от 8, 60 кв.м. и светла височина 1,90 м., трайно прикрепена към земята и електрифицирана, с външна тоалетна на септична яма и кладенец, в която ответницата Н живее целогодишно. Земята е оценена и заплатена чрез общината на бившите собственици съгласно § 4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи, че въззивния съд се е произнесъл по въпроса на какви условия следва да отговаря една постройка, за да има характер на “сграда” по смисъла на § 4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, който е решен в противоречие с практиката на ВКС, според която едноетажни бараки без електрификация, водозахранване и без сервизни помещения не представляват “сграда” по смисъла на закона и не са предпоставка за трансформиране правата на ползване в права на собственост.
Ответниците по жалбата считат, че същата не следва да се допуска до разглеждане.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че въззивното решение следва да бъде допуснато касационно обжалване поради наличие на предпоставките по чл.280, ал.1, т.2 ГПК.
В случая поставеният от касаторите материалноправен въпрос е обусловил решаващата воля на съда и е от значение за изхода на спора, а в представеното от касаторите решение № 1* от.01.10.07г. по гр.д. № 1107/06г. на ВКС, V г.о. (незадължителна съдебна практика) същият е решен по друг начин, т.е. той е решаван противоречиво от съдилищата. Ето защо посоченото въззивно решение следва да бъде допуснато до касационно обжалване по подадената от С. Й. , Т. И. , Р. И. , О. И. , П. И. , Я. Н. , Й. Д. , Д. И. и Й. Й. жалба.
Производството по делото по отношение на жалбоподателите В. Й. Я. и С. К. Т. следва да се прекрати, тъй като същите не са страни по делото и не разполагат с право на касационна жалба.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
Д о п у с к а касационно обжалване на въззивно решение № 1* от 04.08.09г., постановено по в.гр.д. № 2709/07г. на Варненския окръжен съд.
О с т а в я касационната жалба на С. Р. Й., Т. О. И., Р. Й. И., О. Й. И., П. Г. И., Я. Г. Н. , Й. Г. Д., Д. И. И. и Й. И. Й. без движение.
У к а з в а на касаторите в седемдневен срок от съобщението да внесат по с/ка на ВКС държавна такса в размер на 34, 50 лв. съгласно Т. за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК и да представят вносния документ, като в противен случай производството по делото ще бъде прекратено.
След изтичането на срока делото да се докладва за насрочване или прекратяване.
П р е к р а т я в а производството по делото по отношение на касаторите В. Й. Я. и С. К. Т..
О п р е д е л е н и е т о в частта му, с която се прекратява производството по делото по отношение на касаторите В. Й. Я. и С. К. Т. подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на същите чрез техния пълномощник, а в останалата му част не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *