Решение №327 от 1.7.2010 по гр. дело №581/581 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 327
 
гр. София, 01.07.2010 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на девети юни две хиляди и десета година в състав:
 
                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                         ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
                                                                         ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
 
при секретаря Т.Кьосева
и в присъствието на прокурора 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 581/2010 г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството е по чл.303, ал.1, т.1 ГПК.
Образувано е по молба на Г. Н. Т. от с. З., Разградска област за отмяна на влязло в сила решение № 14 от 19.02.2007г. по гр.д. № 310/06г. на К. районен съд по допускане съдебна делба на недвижими имоти. Молителят поддържа, че след получаване на съобщението за решението по извършване на делбата на 20.10.2009г. е му е станало известно ново обстоятелство от съществено значение за делото, което би променило крайните изводи на съда. Иска се посоченото решение да бъде отменено на основание чл.303, ал.1, т.1 ГПК.
Ответниците по молбата не вземат становище по нея.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., след като прецени данните по делото и доводите на молителя, приема следното:
С посоченото решение К. районен съд е допуснал да се извърши съдебна делба на два земеделски имота, находящи се в землището на с. З., община К. с площ от 43, 241 дка в м.”К” и овощна градина с площ от 1, 082 дка в м.”Г” между Е, М. К. И. , Т. Н. П., Н. Н. Б., Г. Н. М. и Г. Н. Т. при квоти по 1/10 ид.част за първите двама и по 2/10 ид.части за останалите четирима съделители. Това решение е оставено в сила с решение № 121 от 08.05.07г. по в.гр.д. № 121/07г. на Разградския окръжен съд, а последното е потвърдено с решение № 1* от 16.12.08г. по гр.д. № 4157/07г. на ВКС, ІV г.о.
Прието е, че правото на собственост върху двата имота е възстановено на страните, като наследници на Н. Т. К. , по реда на ЗСПЗЗ с план за земеразделяне и че е налице съсобственост между тях при посочените права.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл.305, т.1 ГПК и съдържа точно и мотивирано изложение на основанието за отмяна, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество тя е неоснователна.
Съгласно разпоредбата на чл.303, ал.1, т.1 ГПК заинтересованата страна може да иска отмяна на влязло в сила решение, когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно. Новооткрити или новосъздадени писмени доказателства, като средство за отмяна, могат да бъдат такива документи, които се отнасят до факти, твърдени по време на висящността на делото, но са останали недоказани поради това, че страната не е знаела за писмените доказателства или не е била в състояние да се снабди с тях въпреки проявената грижа.
В разглеждания случай, за да иска отмяна на влязлото в сила решение, молителят се позовава на обстоятелството, че общият наследодател на страните Н е притежавал още един земеделски имот, който не е бил включен в делебената маса. Същото обаче няма никакво значение за правилността на атакуваното решение, тъй като съдът не може да допусне делба на имот, който не е предмет на делото, а съгласно чл.75, ал.1 ЗН, когато при извършването на делбата бъде пропуснато някое наследствено имущество, то се поделя допълнително. Ето защо посоченото обстоятелство не може да послужи като основание за отмяна на влязлото в сила решение по допускане на делбата, а представените във връзка с него писмени доказателства (решение от 27.05.1995г. по гр.д. № 228/94г. на К. районен съд по чл.11, ал.2 ЗСПЗЗ, скица, две удостоверения и препис-извлечение от акт за смърт на Т. К. Н. , поч.1937г.), нито са нови по смисъла на чл.303, ал.1, т.1 ГПК, нито са относими към делото.
С оглед изложеното молбата за отмяна следва де се остави без уважение.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
Р Е Ш И :
 
 
О с т а в я без уважение молбата Г. Н. Т. от с. З., Разградска област за отмяна на влязло в сила на решение № 14 от 19.02.2007г. по гр.д. № 310/06г. на К. районен съд, потвърдено с решение № 121 от 08.05.07г. по в.гр.д. № 121/07г. на Разградския окръжен съд, което е оставено в сила с решение № 1* от 16.12.08г. по гр.д. № 4157/07г. на Върховния касационен съд, ІV г.о., на основание чл.303, ал.1, т.1 ГПК.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *