Решение №363/2011 от 9.1.2012 по гр. дело №970/970 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 363/2011

София, 09.01.2012 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание на седми декември, две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретаря Т.К.
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова гр. дело № 970/2011г.

Производството е по чл.307,ал.2 ГПК.
Образувано е по молба на Н. З. Ф. за отмяна на влязло в сила решение от 16.07.2010г. по гр.д.№ 438/2008г. на Б. окръжен съд. Молителят иска отмяна на влязлото в сила решение с доводи, че е неправилно. Сочи като основание разпоредбата на чл.303, ал.1, т.1 и т.2 ГПК поради открити нови обстоятелства и писмени доказателства – документ, издаден от МЗХ, както и поради това, че по надлежен ред е установена неистинност на документ, на който е основано атакуваното решение.
Ответникът по молбата [фирма], [населено място], оспорва същата като неоснователна.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. констатира следното :
Молбата за отмяна е процесуално допустима.
С атакуваното решение Бургаският окръжен съд е оставил в сила решението по гр.д.№438/2009г. на Несебърския районен съд в частта, с която е отхвърлен искът на Н. З. Ф. срещу Г. К. Г., И. П. и [фирма] за установяване, че ищецът е собственик на имот №522056, с площ 0,563 дка, находящ се в [населено място], м.”Срещу село”, който е част от имот № 522021 с площ 1,263 дка.
Съгласно разпоредбата на чл.303, ал.1,т.1 ГПК отмяна на влязло в сила решение страната може да иска, когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при разрешаването му, или с които страната не е могла да се снабди своевременно. Представените писмени доказателства не са нови писмени доказателства по смисъла на цитираната разпоредба. С удостоверение № 1103/10.05.2011г. на МЗХ, в което се сочи кой е бил председател на ПК към 10.10.1994г. и 11.11.1994г. молителят е могъл да се снабди при проявена грижа да водене на делото и да ангажира своевременно – още при разглеждане на делото в инстанциите по същество. Производството по отмяна не е предвидена в закона възможност за попълване на делото с възражения и доказателства, които страната е могла да релевира, респ.представи при положена от нея грижа. Обстоятелството, че по друго дело, което се води между настоящите ответници и трети лица за друга част от реституирания имот № 522021, е приета нищожност на цитираното по-горе решение на ПК като постановено от незаконен състав, не се явява новооткрито по смисъла на чл.303,ал.1,т.1 ГПК. Приложеното към молбата решение по гр.д.№333/2011г. на Бургаския окръжен съд, постановено по спор между ищците и трети лица относно имот № 522055 с площ 0.700кв.м., представляващ част от имот № 522021 с площ 1,263 дка, м.”С. с.”, в което при проведения косвен съдебен контрол на решението на ПК № 340/1994г. е прието, че е нищожен административен акт, също не е основание по чл.303,т.1 или т.2 ГПК, обуславящо отмяна на атакуваното решение. Това е така, защото с него не се установява по надлежен ред неистинност на документ, нито пък новооткрити обстоятелства, имащи значение за изхода на делото, чийто предмет е установяване правото на собственост на молителя-ищец върху имота, а не правата на ответниците.
След като не са налице сочените основания за отмяна по чл.303, ал.1 ГПК, то молбите са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение. Въпреки изхода на производството на ответника по молбата не следва да се присъждат разноски поради липса на искане и доказателства.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Н. З. Ф. за отмяна на влязло в сила решение от 16.07.2010г. по гр.д.№ 438/2008г. на Б. окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *