Решение №384 от 4.7.2018 по нак. дело №67/67 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 384

С., 04.07.2018 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 04.04.2018 две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №3971/2017 година
Производството е по член 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба вх.№4362/04.07.2017г.,подадена от И. С. И.,против решение №133/25.05.2017г. на Добрички окръжен съд,постановено по в.гр.д.№103/2017г. по описа на същия съд,с което се/цитирам/:
„-ОБЕЗСИЛВА решение №55/16.01.2017г.,постановено по гр.д.№3793/2015г. ДРС,в частта,с която съдът е признал за установено,че И. С. И. с Ц. Й. са собственици на 1/2 идеална част от двуфамилна двуетажна сграда,представляваща идентификатор 72624.606.617.1 и на построените в нея апартамент с идентификатор 72624.606.617.1.2-98 кв.м,гараж в сградата от 16,30 кв.м,избено помещение №1,склад №1,тавански стаи №1 и №2,апартамент с идентификатор 72624.606.617.1.1-98 кв.м,избено помещение №2,склад №2,тавански стаи №2 и №4,гараж в сградата с 17,90 кв.м и в частта,с която съдът е признал за установено,че Ц. Й. Й. е собственик на квота над 1/4 идеална част от посочения имот.
-ОТМЕНЯ решение №55/16.01.2017г. постановено по гр.д.№3793/15г. ДРС,с което е отменен констативен нотариален акт №67,т.І №54 от 31.03.2014г. на нотариус №177 на НК,вписан под №195,т.VІ,дело №1124/2014г.СВ.
-ОТМЕНЯ решение №55/16.01.2017г. постановено по гр.д.№3793/15г. ДРС,в частта с която е отменен констативен нотариален акт №71,т.І,дело №64/14.02.2013г. на нотариус №535 НК,с който е признато право на собственост на И. С. И. върху горницата над 1/2 идеална част от имота.
-ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата част-по иска за нищожност на договора за делба,по отмяната на нот.акт №71,т.І,дело №64/14.02.2013г. на нотариус №535 НК на И. С. И. за 1/2 идеална част,в частта,с която е признал за установено,че Ц. Й. е собственик на 1/4 идеална част от двуфамилна двуетажна сграда,представляваща идентификатор 72624.606.617.1 и на построените в нея апартамент с идентификатор 72624.606.617.1.2-98 кв.м,гараж в сградата от 16,30 кв.м,избено помещение №1,склад №1,тавански стаи №1 и №2,апартамент с идентификатор 72624.606.617.1.1-98 кв.м,избено помещение №2,склад №2,тавански стаи №3 и №4,гараж в сградата с 17,90 кв.м и в частта,с която е оставено без разглеждане правото на задържане върху същия имот.”
В касационната жалба се правят оплаквания,че въззивното решение е неправилно и незаконосъобразно,като се иска неговата отмяна и вместо него постановяване на решение по същество на спора,с което се отхвърлят предявените искове.
С мотивите си въззивният съд е констатирал,че производството по делото е образувано по искова молба подадена от Ц. Й. Й. срещу И. С. И.,Д. С. М.,М. Г. М.,А. Н. М. и Ш. У. М.,за признаване за установено,че ищцата е собственик на ј идеална част от: двуфамилна двуетажна сграда,представляваща идентификатор 72624.606.617.1 и на построените в нея апартамент с идентификатор 72624.606.617.1.2-98 кв.м,гараж в сградата от 16,30 кв.м,избено помещение №1,склад №1,тавански стаи №1 и №2,апартамент с идентификатор 72624.606.617.1.1-98 кв.м,избено помещение №2,склад №2,тавански стаи №3 и №4,гараж в сградата с 17,90 кв.м,за отмяна на констативен нотариален акт №71,т.І,дело №64/14.02.2013г. на нотариус №535 НК,за отмяна на констативен нотариален акт №67,т.І №54 от 31.03.2014г. на нотариус №177 на НК,вписан под №195,т.VІ,дело №1124/2014г.СВ,да се обяви за нищожен договор за доброволна делба №6,т.ІІІ,рег.№6166,дело №0380/24.07.2015г. на нотариус Др.Б.,вписан под №78,т.ХVІ,дело №2970,рег.№7115/24.07.2015г. на СВ Д.,с която ищцата твърди,че с ответника И. И. са бивши съпрузи-брака сключен на 16.09.1984г.-прекратен с влязло в сила решение на 13.03.1993г.,като по време на брака им заедно с ответниците Д. М. и М. М., с договор за групов строеж построили горепосочената двуетажна двуфамилна сграда,и по- късно,след развода им,първият ответник И. И. се снабдил с констативен нотариален акт за собственост №71/14.02.2013г. за собственост на дворно място с площ от 150,33 кв.м-ПИ №72624.606.617 и за самостоятелен обект в сградата с идентификатор №72624.606.617.1.2,представляващ жилище-апартамент под №2 на втория етаж от сграда,а ответниците Д. С. М./брат на първия ответник/ и М. Г. М. се снабдили с констативен нотариален акт №67 от 31.03.2014г./лист19 от делото-ДРС/за право на собственост върху апартамент №1 на първи жилищен етаж с идентификатор 72624.606.671.1.1 и описаните прилежащи помещения в същия,впоследствие извършили доброволна делба,съгл.нот.акт №6/24.07.2015г./лист 21 от делото ДРС/ на процесните имоти без нейно участие,която се явява нищожна,след което на 23.09.2015г. с договор за покупко-продажба,обективиран с нот.акт №115/2015г./лист23 от делото ДРС/ първият ответник И. И. продал на ответниците А. М. и Ш. М. апартамент №2,ведно с гаража и прилежащите помещения,за която сделка твърди,че няма вещноправно действие.
Съдът е посочил,че с отговора на исковата молба ответниците Д. и М. М. оспорват исковете,като твърдят,че сградата е годна за живеене от 1990г. и правят възражение за придобиване по давност на апартамент №1 на първи жилищен етаж,считано от 1990г до сега.В мотивите си,въззивният съд е приел,че/цитирам-виж л.88 делото ДОС/:”от изграждане на имот в груб строеж 1991-1992г. до сега имота се владее от отв.Д.М. и М. М. необезпокоявано,поради което възражението за придобиването му по давност по отношение на апартамент №1 на първи етаж следва да бъде уважено.В този смисъл решението в частта,с която е отменен НА 67/14 следва да бъде отменено.”
Касационният съд намира,че с оглед приетото с мотивите на въззивното решение е налице противоречие между формираната от съда воля,отнасяща се до основателността на възражението за изтекла придобивна давност в полза на ответниците Д. М. и М. М. и правото им на собственост на това основание върху горепосочения имот-апартамент №1 на първи етаж,като липсва писмено изразяване на тази воля в диспозитива на постановеното решение,а именно: липсва диспозитив за отхвърляне на иска срещу тези двама ответници по отношение на този имот.В тази връзка е допусната очевидна фактическа грешка и в потвърдителната част от диспозитива на въззивното решение,в частта на последното,с което е признато за установено ,че Ц. Й. е собственик на 1/4 идеална част от горепосочения имот/цитирам/:”апартамент с идентификатор 72624.606.617.1.1-98кв.м,избено помещение №2,склад №2,тавански стаи №3 и №4,гараж в сградата с 17,06 кв.м”.
Следователно,налице е допусната очевидна фактическа грешка,която следва да бъде отстранена,съгласно член 247 ГПК,поради което настоящото производството следва да бъде прекратено и делото се върне на въззивния съд за поправка на допусната очевидна фактическа грешка.

Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№3971/2017г. по описа на ВКС,ІІгражданско отделение и ВРЪЩА делото на Окръжен съд [населено място] за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в решение №133/25.05.2017г. по гр.д.№103/2017г. по описа на Добрички окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *