Решение №39 от 9.3.2010 по гр. дело №819/819 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

РЕШЕНИЕ
 
                      № 39
гр.София,09.03. 2010 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Второ гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и седми януари две хиляди и десета година в състав:
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ ЗЛАТКА РУСЕВА
 
 
със секретар     ТОДОРКА КЬОСЕВА и с участието на прокурора изслуша докладваното от председателя    (съдията)   СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ гражданско дело под № 819/2009 г.
 
Производството е по чл.307, ал. 2, изр.второ във връзка с чл.303, ал.1,т.1 ГПК.
Образувано е по молба на Х. Ц. Х. от гр. Е. за отмяна на влязлото в сила решение № 564 от 02.07.2008 г. по гр.д. № 2400/2007 г. на Върховния касационен съд, IV г.о., с което е потвърдено решение № 27 от 19.02.2007 г. по гр.д. № 76/2005 г. на Софийски апелативен съд. С въззивното решение е било оставено в сила решението от 04.08.2004 г. по гр.д. № 1814/95 г. на Софийски градски съд, П-а отделение, с което са отхвърлени предявените от молителя срещу А. „Митници“ искове по чл.108 ЗС за предаване владението на четири броя автоцистерни с влекачи с регистрационни номера: Сф 12-58 Ч/Сф 03-80 ЕА; Сф 12-594/Сф 03-82 ЕА; Сф 14-26 Ч/Сф 02-38 и Сф 14-27 Ч/Сф 05-14 ЕБ, ведно с находящия се в тях газьол, възлизащ на 69129 кг. Молителят представя и се позовава на препис от решение от 06.10.1997 г. по НАХД № 120/97 г. на Софийския окръжен съд. Иска отмяна на влезлите в сила решения и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на Софийския апелативен съд.
Върховен касационен съд на Република България 2
Ответникът по молбата за отмяна А. „Митници“ не е ангажирал становище.
Върховният касационен съд, състав на II г.о. намира, че молбата за отмяна е подадена от заинтересувана страна и в рамките на преклузивния срок по чл.305, ал.1, т.1, предл.второ ГПК, поради което е допустима и подлежи на разглеждане.
Разгледана по същество, молбата е основателна.
За да потвърди въззивното решение, с което ревандикационната претенция е намерена за неоснователна Върховният касационен съд, IV г.о. е приел, че по делото не са представени доказателства наказателно постановление № 13 от 15.06.1994 г. да е било отменено с влязъл в сила съдебен акт, в който случай само ответникът би държал вещите без правно основание. Прието е, че е имало данни за подадена молба за преглед по реда на надзора на решението от 07.06.1996 г. по НАХД № 99/95 г. на Ботевградския районен съд, по която е било образувано НАХД № 120/97 г. на Софийския окръжен съд, приключило с решение от 06.10.1997 г., но това решение не е представено по делото, нито е постановено възстановяването му. Посочено е, че предвид данните, че НАХД № 99/95 г. на Ботевградския районен съд е изгубено докато се е намирало като доказателство в Софийския градски съд, въззивният съд служебно е инициирал производство за възстановяването му, но то е завършило с определение от 26.06.2006 г., според което събраните материали са недостатъчни и е налице невъзможност за възстановяване на решението от
07.06.1996 г.
С молбата за отмяна молителят представя препис от решение от
06.10.1997 г. по НАХД № 120/97 г. на Софийския окръжен съд, с което е
било уважено предложението на Софийската окръжна прокуратура и по
реда на надзора са отменени решението от 07.06.1996 г. по НАХД № 99/95
г. на Ботевградския районен съд и наказателно постановление № 13 от
15.06.1994 г.на началника на С. митница, с което в полза на
държавата са отнети 69868 литра дизелово гориво, 49288 литра А-96-
супербензин, осем броя влекачи камиони „Мадара- Л. ; модел 1829-20
тона цистерни; иззети са като равностойност 1346 544 лева и са наложени
административни наказания „глоба“ на Х. Ц. Х.
на ЕТ „Анет ЦВ“ и ООД „Цолов О. К. ;. С новопредставеното
решение е постановено С. митница да възстанови отнетите
незаконосъобразно 8 броя камиони-цистерни, дизелово гориво-69868 литра
и 49 288 литра А 96 – супербензин или да заплати стойността им в
момента, както и да възстанови взетите суми, наложени с
административните наказания „глоба“ – 300844 лева и 191 677 лева и
сумата 1346 544 лева.
Върховен касационен съд на Република България 3
Върховният касационен съд, състав на II г.о. намира, че с представеното решение от 06.10.1997 г. по НАХД № 120/97 г. на Софийския окръжен съд се установява новооткрито обстоятелство от съществено значение за изхода на делото по ревандикационния спор, която непълнота на доказателствения материал се дължи на обективна невъзможност да се установи истината по време на висящността на процеса. В съдебното заседание на 14.06.2001 г. по гр.д. № 1814/95 г. Софийският градски съд, И-а отделение е приел като доказателство НАХД № 99/95 г. на Ботевградския районен съд със страна Х. Ц. Х. Съобразно протоколното определение от 07.11.2002 г. градският съд е констатирал, че споменатото дело, както и НАХД № 120/97 г. на Софийския окръжен съд-наказателна колегия не са открити към делото, нито в канцеларията на съда. В мотивите на първоинстанционното решение от 04.08.2004 г. по гр.д. № 1814/95 г. СГС, Н-а отделение отново е посочено, че приложените НАХД № 99/95 г. на Ботевградския районен съд и НАХД № 120/97 г. на Софийския окръжен съд не са намерени в канцеларията на съда и не са открити към делото, поради което не могат да бъдат преценявани от съдебния състав. С определение от 07.03.2005 г. по гр.д. № 76/2005 г. Софийският апелативен съд, I-ви състав е спрял въззивното производство по чл.182, ал. 1, б.“г“ ГПК /отм./ до приключване на производството по възстановяване на изгубеното НАХД № 99/95 г. на Ботевградския районен съд. Въззивният съд е приел като доказателство препис от влязло в сила определение от 26.06.2006 г. на Ботевградския районен съд, с което не е възстановено НХАД 0 99/95 г. по описа на същия съд поради недостатъчно събрани материали.
С оглед на това, следва да се приеме, че с представеното решение се установява правнорелевантен факт, който е съществувал към деня на приключване на устните състезания, но не е бил включен в делото, без този пропуск да се дължи на нарушение на съда или пък на небрежност от страната. Налице е основание по чл.303, ал.1, т.1 ГПК за отмяна на влязлото в сила касационно решение и на потвърденото с него решение на въззивната инстанция и за връщане на делото на Софийския апелативен съд за ново разглеждане от друг състав, при което да се вземе предвид новооткрития факт, имащ съществено значение за разрешаване на материалноправния спор.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на
II г.о.
 
РЕШИ:
 
ОТМЕНЯВА влязлото в сила решение № 564 от 02.07.2008 г. по гр.д. № 2400/2007 г. на Върховния касационен съд, IV г.о. и потвърденото с
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *