Решение №414 от 1.7.2009 по гр. дело №1788/1788 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 413
 
гр. София, 01.07..2009 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на десети юни две хиляди и девета година в състав:
 
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                        ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО  ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА  НИКОЛОВА
                                                                                
при секретаря Т. Кьосева
и в присъствието на прокурора 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 1788/08г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството е по реда на чл.218а и сл. ГПК/отм./, вр. с § 2, ал.3 ПЗР на ГПК.
Образувано е по жалба на С. И. Д. от гр. Т. срещу въззивно решение № 774 от 07.01.2008г. по в.гр.д. № 654/07г. на Плевенския окръжен съд в уважителната му част. Жалбоподателят е поискал да се отмени решението като поддържа, че същото е неправилно поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводственте правила и необоснованост – основания за отмяна по чл.218б, ал.1, б. ”в”ГПК/отм./. По същество се поддържа, че исковата молба е нередовна, тъй като искът не е бил насочен и срещу съпругата му в качеството й на необходим другар, т.е. излагат се доводи за недопустимост на атакуваното решение.
Касационната жалба е подадена в срока по чл.218в, ал.1 ГПК/отм./ и съдържа точно и мотивирано изложение на касационните основания, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е основателна.
С посоченото решение въззиввният съд е отменил решение № 45 от 25.03.07г. по гр.д. № 348/06г. на Районен съд- гр. Ч. бряг и вместо него е обявил за нищожен на основание чл.26, ал.2 ЗЗД сключеният на 14.07.06г. с нот.акт № 163/06г. договор за покупко- продажба, с който Д. И. И. чрез пълномощника си М. Л. М., който от своя страна е преупълномощил М. И. П., а последният е преупълномощил В. К. В. е продала на С. И. Д., действащ чрез пълномощника си В. К. В., земеделски имот, находящ се в землището на с. Л., Община Ч. бряг – посевна площ с площ от 17, 653 дка в м.”М”, поради липса на съгласие от страна на продавача и като сключен от пълномощник без представителна власт, като С. Д. е осъден да заплати на Д. И. разноски за двете инстанции в размер на 475 лв. Със същото решение е прекратено производството по делото по отношение на пълномощниците по сделката В. К. В., М. И. П. и М. Л. М. поради недопустимост.
За да постанови решението си въззивният съд е приел, че ищцата в първоинстанционното производство Д. И. не е упълномощавала лицето М. М. да се разпорежда, респ. да продава посочения по-горе недвижим имот, предмет на атакуваната сделка, поради което същата се явява нищожна.
Решението е процесуално недопустимо, тъй като е постановено при неучастие в процеса на необходим /задължителен/ другар, а именно съпругата на касатора, тъй като съгласно съдържащите се в представеното пред районния съд копие от нотариалното дело данни (декларация за гражданско състояние) купувачът по договора С. Д. по това време е бил в брак с лицето С. С. Д. Съвместната собственост при съпружеската имуществена общност налага съвместна процесуална легитимация по искове за собственост, предявени от или срещу съпрузите, респ. по искове за разваляне или прогласяване нищожността на възмездни сделки, с които единият съпруг е придобил право на собственост върху недвижим имот, при положение, че то следва да бъде еднакво и за двамата съпрузи. Или след като по делото са налице данни, че ответникът по иска С. Д. по време на покупката на имота е бил в брак със С. Д. , решението е следвало да бъде постановено и при участието на същата като страна. В този случай въззивният съд е следвало да процедира съобразно дадените в дадените в ТР № 1/2000г., т.17 на ОСГК на ВКС задължителни разяснения, а именно да конституира съпругата на ответника като главна страна и да повтори спрямо нея процесуалните действия, извършени от първата инстанция без нейно участие, след което да разгледа и реши делото по същество. Като не е сторил това същият е постановил едно недопустимо решение, което следва да се обезсили на основание чл.218ж, ал.2, във вр. с чл.209, ал.1 ГПК/отм./ в частта, с която първоинстанционното решение е отменено по отношение на предявения от Д. И. И. срещу С. И. Д. иск за прогласяване нищожността на сключения с нот.акт № 163/06г. договор за покупко продажба и в частта му, с която същият е уважен, както и в частта за разноските, а делото следва да се върне на същия съд за ново разглеждане от друг състав.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
Р Е Ш И :
 
 
О б е з с и л в а въззивно решение № 774 от 07.01.2008г. по в.гр.д. № 654/07г. на Плевенския окръжен съд в частта, с която е отменено решение № 45 от 25.03.07г. по гр.д. № 348/06г. на Районен съд- гр. Ч. бряг относно предявения от Д. И. И. срещу С. И. Д. иск за прогласяване нищожността на сключения с нот.акт № 163/06г. договор за покупко продажба и в частта му, с която същият е уважен, както и в частта за разноските.
В р ъ щ а делото на Плевенския окръжен съд за ново разглеждане от друг състав в тази му част.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *