Решение №418 от 29.6.2009 по гр. дело №1338/1338 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
                                        №.418
                            гр. София,.29.06..2009 год.
 
                     В     И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на десети юни две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
при участието на секретаря Т. Кьосева, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 1338 по описа за 2008 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по параграф 2, ал. 3 ПЗР на ГПК, във връзка с чл. 218а, ал. 1, б. “а” и сл. от ГПК /отм./.
Образувано е по касационната жалба на М. П. В. и Ц. И. В. от гр. В., чрез пълномощника им адв. Д. К. , против въззивното решение от 20.12.2007 год. по гр. д. № 451/2007 год. на В. окръжен съд, с което е оставено в сила първоинстанционното решение от 15.06.2007 год. по гр. д. № 493/2007 год. на В. районен съд в частта за разпределение на ползуването на съсобствено дворно място в гр. В., представляващо парцел **** – 2896 в кв. 523 между касаторите и ответниците по делото съобразно правата им по ? ид. ч. по скица-проект от приложение № 5 от заключението на вещото лице, обявена за неразделна част от решението.
Касаторите поддържат становище за необоснованост на направените изводи и нарушение на материалния и процесуалния закон и молят решението да бъде отменено и вместо това се постанови ново разпределение на ползуването на имота по изготвения вариант в приложение 4 към заключението на приетата в първоинстанционното производство експертиза, евентуално по варианта в допълнителното заключение, прието от въззивния съд с общо ползуване от страните на площ от 27.50 кв. м. или делото се върне за ново разглеждане от друг въззивен състав. Претендират и заплащане на направените по делото разноски.
Ответниците не са взели становище.
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 218в, ал. 1 ГПК /отм./ и е процесуално допустима.
Върховният касационен съд на РБ, в настоящият си състав на ІІ гражданско отделение, като обсъди заявените в нея основания във връзка с данните по делото и доводите на страните, и на основание чл. 218ж ГПК /отм./, приема следното:
Предмет на спора е ползуването на съсобствено между страните при равни права дворно място, представляващо УПИ, в което всяка от страните е собственик на реална част от построената в него сграда, обособена като самостоятелно жилище. Тъй като ползуваната от ищците част от сградата – северната, е с площ по-малка от ползуваната от ответниците такава – южната, то спорът се съсредоточава до значението на това фактическо положение върху правата им на ползуване на незастроената част от дворното място.
Въззивният съд е приел, че при разпределението на ползуването на дворното място не следва да се отчита застроената площ, ползувана от всяка от страните, така като е по изготвения и възприет от съда вариант по приложение № 5 на скицата към заключението на техническата експертиза. Същият е съобразен с равните права на страните и със заявеното от ищците разпределение само на дворното място, като не е възприел приетите пред него допълнителни заключения на техническата експертиза, в които е отчетено наличието на обща тоалетна в имота, ползувана и от двете страни по обща пътека.
Въззивното решение е неправилно и необосновано, поради което и следва да се отмени.
Действително, ищците са искали разпределение на ползуването на дворното място, без изградената в него жилищна сграда, обособена в две самостоятелни жилища /с изключение на мазето и тавана в нея, в която част първоинстанционното решение е влязло в сила относно разпределението им/.становено е по несъмнен начин от данните в техническата експертиза, че застроената част от имота, представляваща жилището на ищците, е с по-малка площ от тази на ответниците, при притежаваните от тях равни права и върху построената сграда, видно от нотариалните им актове. Съществуващото фактическо положение на неравенство в застроената площ на всяка от страните при притежаваните от тях равни права в съсобствения имот, следва да бъде съобразено при разпределение на ползуването на незастроеното пространство между съсобствениците. В избрания от въззивния съд вариант № 5 не е съобразено това обстоятелство, с което е допуснато нарушение на правата на ищците, на които отговаря изработения вариант на разпределението по приложение № 4, както основателно поддържат касаторите. При него е съобразена ползуваната от всяка от страните застроена част от дворното място и съответно на това е предвидено ползуването на незастроената част от него, като общо ползуваните части се равняват на притежаваните от тях равни права в съсобствения им имот.
Поради изложените съображения следва извода, че са налице поддържаните в жалбата касационни основания за отмяна на въззивното решение поради необоснованост на направените изводи и нарушение на материалния закон, обосноваващи отмяна на въззивното решение и постановяване на друго, с което разпределението на ползуването се извърши по вариант 4 от заключението на вещото лице инж. Г. К.
С оглед този изход на спора ответниците следва да заплатят на касаторите направените по делото разноски.
Водим от горното и на основание чл. 218ж, ал. 1 ГПК /отм./, ВКС, ІІ г. о. в настоящият състав
 
 
Р Е Ш И :
 
 
ОТМЕНЯВА въззивното решение № 309 от 20.12.2007 год. по гр. д. № 451/2007 год. на В. окръжен съд и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
Разпределя ползуването на дворно място, представляващо УПИ * – 2896 в кв. 523 по плана на гр. В. между М. П. В. и Ц. И. В. от една страна и Р. Н. А. и П. С. Б. – от друга по ВАРИАНТ в приложение 4 от заключението на вещото лице инж. Г, прието в с. з. на 18.05.2007 год. от В. районен съд, съгласно който вариант:
М. П. В. и Ц. И. В. ще ползуват оцветената в жълт цвят част на скицата на вещото лице, с обща застроена и незастроена площ 286.51 кв. м.
Р. Н. А. и П. С. Б. ще ползуват оцветената в оранжев цвят част на същата скица, с обща застроена и незастроена площ 286.51 кв.м.
като скицата – проект на вещото лице по вариант в приложение 4, приподписана от съдебния състав, представлява неразделна част от настоящето решение.
Осъжда Р. Н. А. и П. С. Б. да заплатят на М. П. В. и Ц. И. В. направените от тях разноски в размер на 1 260 лв. /хиляда двеста и шестдесет лева/.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *