Решение №44 от 5.4.2013 по гр. дело №34/34 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 44
гр. София, 05.04.2013 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на шести март две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретаря Т.Кьосева
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 34/2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.307 ГПК.
Образувано е по молба на Л. С. Г., Д. С. Г. и С. С. Г. от [населено място] за отмяна на влязло в сила решение от 10.01.2011г. по гр.д.№ 5791/10г. на Софийския градски съд, ІІг състав. Молителите поддържат, че като наследници по закон на починалия в хода на процеса пред възззивния съд С. Д. Г. не са били конституирани като страни и не са били призовани за участие в делото, поради което искат същото да бъде отменено на основание чл.303, ал.1, т.5 ГПК.
Ответникът по молбата [фирма], [населено място] счита молбата за процесуално недопустима като просрочена, евентуално за неоснователна.
Ответникът Столична община счита същата за неоснователна, а ответницата П. Д. Г. не взема становище по нея.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., след като прецени данните по делото и доводите на молителя, приема следното:
С посоченото решение Софийският градски съд, действайки като въззивна инстанция, е оставил в сила решение № І-32-15 от 04.03.10г. по гр.д.№ 23851/07г. на Софийския районен съд, 32 с-в, с което са отхвърлени предявените от С. Д. Г. и П. Д. Г. искове по чл.108 ЗС срещу [фирма] за предаване владението на реална част от имот пл.№ 1068 по плана на [населено място], В. с площ от 920 кв.м. като е прието, че ищците не се легитимират като собственици на претендирания имот.
От представените с молбата за отмяна писмени доказателства е видно, че ищецът в първоинстанционното производство и въззивник С. Д. Г. е починал на 05.06.2010г. и е оставил за свои наследници по закон тримата молители. Същите не са били конституирани като страни и не са били призовани за проведеното пред въззивния съд единствено съдебно заседание на 01.12.10г., на което е даден ход на устните състезания.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл.305, т.5 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е основателна.
Съгласно разпоредбата на чл.303, ал.1, т.5, пр.1 ГПК заинтересованата страна може да иска отмяна на влязло в сила решение, когато по вследствие на нарушаване на съответните правила тя е била лишена от възможност да участва в делото.
В случая молителите, като наследници на починалата в хода въззивното производство страна (въззивник) С. Д. Г., не са били призовани за насроченото пред СГС единствено съдебно заседание, поради което посоченото основание за отмяна на влязлото в сила решение е налице.
Доводите на ответника [фирма], че подадената на 05.03.12г. молба за отмяна е просрочена, тъй като въззивното решение не е подлежало на касационно обжалване съгласно чл.280, ал.2 ГПК и е влязло в сила от деня на постановяването му, а молителите са узнали за него най – късно на 17.05.11 г., от когато е започнал да тече и срокът по чл.305, т.5 ГПК са неоснователни. Това е така, тъй като в самото въззивно решение е посочено, че подлежи на касационно обжалване и в тази хипотеза срокът за подаване на молбата за неговата отмяна е започнал да тече от влизане в сила на определението на ВКС № 405 от 07.12.11г. по гр.д.№ 1027/11г., с което подадената от молителите касационна жалба е оставена без разглеждане, което е станало на 29.12.11г. и следователно молбата за отмяна е подадена в рамките на тримесечния срок.
С оглед изложеното атакуваното решение следва да бъде отменено в частта му, с която е оставено в сила решение № І-32-15 от 04.03.10г. по гр.д.№ 23851/07г. на Софийския районен съд, 32 с-в, в частта, с която е отхвърлен предявеният от С. Д. Г. ревандикационен иск.
При този изход на делото разноски за настоящото производство не следва да се присъждат – арг. от чл.294, ал.2 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

Р Е Ш И :

О т м е н я влязлото в сила въззивно решение от 10.01.2011г. по гр.д.№ 5791/10г. на Софийския градски съд, ІІг състав в частта, с която е оставено в сила решение № І-32-15 от 04.03.10г. по гр.д.№ 23851/07г. на Софийския районен съд, 32 с-в, в частта му, с която е отхвърлен предявеният от С. Д. Г. ревандикационен иск на основание чл.303, ал.1, т.5, пр.1 ГПК.
В р ъ щ а делото на Софийския градски съд за ново разглеждане от друг състав от фазата на откритото съдебно заседание.
Р е ш е н и е т о не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар