Решение №496 от 30.10.2009 по гр. дело №2104/2104 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 496
 
гр. София, 30.10.2009 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на тридесети септември две хиляди и девета година в състав:
 
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                       ЧЛЕНОВЕ:  СТОЙЧО  ПЕЙЧЕВ
                                                                       СНЕЖАНКА  НИКОЛОВА
                                                                                
при секретаря Т. Кьосева
и в присъствието на прокурора 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 2104/08г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по реда на чл.231 и сл. ГПК /отм./, вр. с § 2, ал.12 ПЗР на ГПК.
Образувано е по молба на К. И. Б. от гр. С. за отмяна на влязло в сила решение от 28.06.06г. по гр.д. № 438/06г. на Софийския градски съд, ІV д г.о. Молителят поддържа, че са налице предпоставките на чл.231, ал.1, б.”в” и б.”г” ГПК/отм./ за отмяна на решението като се позовава на влязло в сила решение от 01.02.2008г. по гр.д. № 2315/06г. на СГС, ІVг г.о., с което на основание чл.39 ЗЖ. са отменени решенията на ОС на Ж. “Д”, взети на 01.07.2004г. и обективирани в протокол № 43 от същата дата.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл.232, ал.1 ГПК/отм./ и е процесуално допустима, но разгледана по същество тя е неоснователна.
С атакуваното решение въззивният съд е отменил решение от 19.07.05г. по гр.д. № 11 221/04г на СРС, 49 с-в, и вместо него е отхвърлил иска на К. Б. срещу Ж. “Д” за отмяна на решението на общото събрание на кооперацията от 20.11.04г., с което ищецът е бил изключен като член – кооператор. Прието е, че решението е законосъобразно, тъй като същият не е изпълнил взетото на 01.07.04г. решение на общото събрание на кооперацията, с което са определени размерите на вноските от член – кооператорите и сроковете за тяхното внасяне и че без значение за изхода на спора е обстоятелството дали той е бил редовно поканен на събранието, тъй като липсата на редовна покана не прави решението нищожно и до отмяната му по предвидения в закона ред то е задължително за всички член-кооператори, вкл. за ищеца, освен ако изпълнението му бъде спряно по реда на чл.40, ал.3 ЗЖСК.
По молбата за отмяна на основание чл.231, ал.1, б.”в” ГПК/отм./.
Съгласно тази разпоредба заинтересуваната страна може да иска отмяна на влязло в сила решение, когато то е основано на документ, който по надлежния съдебен ред е признат за подправен, или е основано на постановление на съд или на друго държавно учреждение, което впоследствие е било отменено. В тези случаи законът изисква решението, чиято отмяна се иска, да е основано на подправения документ или на отмененото съдебното решение, респ. на административния акт, т.е. те да са от съществено значение за правилното решаване на делото. В разглеждания случай тези предпоставки не са налице, тъй като атакуваното решение не е основано нито на подправен документ, нито на съдебно решение или на административен акт (решението на ОС на кооперацията не представлява такъв акт). В тази връзка следва да се отбележи, че основанията за отмяна на влезлите в сила решения по чл.231, ал.1 ГПК/отм./ са посочени изчерпателно и същите не могат да бъдат тълкувани разширително.
По молбата за отмяна по чл.231, ал.1, б.”г” ГПК /отм./.
По силата на тази разпоредба заинтересуваната страна може да иска отмяна на влязло в сила решение, когато между същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено преди него друго влязло в сила решение, което му противоречи. Двете решения трябва да са постановени по различни дела и противоречието е необходимо да съществува между самите решения, а не между техните мотиви. При тази хипотеза производството по второто дело е недопустимо съгласно чл.224, ал.2 ГПК/отм./, но законът предвижда отмяна на това от двете решения, което е неправилно – чл.234, ал.4 ГПК/отм./. В случая двете решения, между които се твърди, че съществува противоречие, са с различен предмет (решението от 28.06.06г. е постановено по иск за отмяна на решение на ОС на кооперацията от 20.11.2004г., а решението от 01.02.2008г. – по иск за отмяна на решенията, взети на 01.07.2004г.), поради което и това основание за отмяна не е налице.
С оглед изложеното подадената от К. Б. молба за отмяна на влязлото в сила решение на СГС следва да бъде оставена без уважение.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
Р Е Ш И :
 
 
О с т а в я без уважение молбата на К. И. Б. от гр. С. за отмяна на влязло в сила решение от 28.06.06г. по гр.д. № 438/06г. на Софийския градски съд, ІVд г.о. на основание чл. 231, ал.1, б.”в” и б ”г” ГПК /отм./ като неоснователна.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *