Решение №534 от 25.10.2018 по нак. дело №71/71 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 534

София, 25.10.2018 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 03.10.2018 две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 1346/2018 година
Производството е по член 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба вх.№9916/14.12.2017г.,подадена от В. Б. Л.,против решение №306/25.10.2017г. на Врачански окръжен съд,гражданско отделение,постановено по в.гр.д.№374/2017г. по описа на същия съд,в частта му,с която е потвърдено решение №239/15.11.2016г. по гр.д.№154/2014г. по описа на съда,в частта на последното за изнасяне на публична продан при първоначална оценка 20 736 лева следните недвижими имоти:Нива с площ от 14,400 дка,трета категория,находяща се в местн.”П.”,имот №015023/парцел 23 от масив 15-ти/ по плана за земеразделяне на землището на [населено място],ЕКАТТЕ 07538,при граници и съседи на имота:имоти №№015024,000036,015002 и №015005, и НИВА с площ от 8,640 дка,трета категория,находяща се в местн.”С. т.”,имот №041022/парцел 22 от масив 41-ви/ по плана за земеразделяне на [населено място],ЕКАТТЕ 07538 при граници и съседи на имота:имоти №№ 041023,041009,041010,041021 и № 000101,сумата от проданта следва да се разпредели от съдебния изпълнител,съобразно квотите им при делбата.
В касационната жалба се правят оплаквания,че въззивното решение,в обжалваната му част е неправилно,постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано,като се иска неговата отмяна в тази му част.
В решаващите си мотиви,с които въззивния съд е потвърдил решението в частта му,предмет на настоящата касационна жалба,е прието,че единственият способ,с който може да се ликвидира съсобствеността е изнасянето на имотите на публична продан.Съдът е изложил доводи,че това е способът,който намира приложение при извършване на делбата,когато имотите са по-малко от броя на съделителите и всеки имот е реално неподеляем и съответства на основания принцип на делбата всеки съделител да получи по възможност или реален дял от съсобствените имоти или паричната равностойност на дела си.
В изложението си на основанията за допускане на касационно обжалване,касаторът твърди,че са налице предпоставките по член 280,ал.1,т.1 и т.3,както и на член 280,ал.2 ,пр.посл. ГПК.
Касаторът посочва,че съдът се е произнесъл по правен въпрос-за способа,по който следва да се извърши делбата,ако се установи,че имотите са реално поделяеми,така че техния брой да съответства на броя на наследниците,групирани по колена,който е разрешен в противоречие с практиката на ВКС,съгласно приетото с цитираните в изложението решения на ВКС,постановени по реда на член 290 ГПК,според която за да се спази принципа за реален дял в делбата е допустимо,когато в същата участват наследници от различни колена и няма имоти за всички съделители,но са достатъчни за наследствените колена,делбата да се извърши по колена като в този случай приложимия способ е член 353 ГПК.
С оглед изложеното с решаващите мотиви на въззивното решение,в обжалваната му част и този формулиран от касаторите правен въпрос,касационният съд намира,че е налице основанието ,предвидено в член 280,ал.1,т.1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение в тази му част.

Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА касационно обжалване на решение №306/25.10.2017г. на Врачански окръжен съд,постановено по в.гр.д.№374/2017г. по описа на същия съд,в обжалваната му част.
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ касационната жалба.
УКАЗВА на касатора В. Б. Л. да внесе по сметка на ВКС сумата от 45 лева държавна такса за разглеждане на касационната жалба и представи документ по делото за внасянето й,в едноседмичен срок от получаване на съобщението,като в противен случай жалбата ще му бъде върната.
ДЕЛОТО да се докладва след изтичане на срока.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар