Решение №554 от по гр. дело №1345/1345 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ .554

София, 31.05.2010 година
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 12.05.2010 две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
          ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 252/2010  година
Производството е по член 288 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба,подадена от А. Б. Д. и Л. Д. Д. против решение от 08.10.2009г. на Софийски градски съд,постановено по гр.д. №1215/2008г. по описа на същия съд,с което е отменено решение от 05.02.2008г. на Софийски районен съд,26 състав по гр.д. №12142/2004г. и вместо него е постановено :отхвърля исковете на А. Д. и Л. М. срещу Б. А. Д. и Д. И. Д.,за признаване за установено по отношения на ответниците,че ищците са суперфициарни собственици при условията на съпружеска имуществена общност на описания в решението недвижим имот и за осъждане на ответниците да им предадат владението на същия имот,на основание член 108 от ЗС.
В изложението,приложено към касационната жалба,касаторите заявяват,че съдът се е произнесъл по материалноправен въпрос относно вида и обема на представителната власт,свързана с разпореждането с вещни права,в противоречие с практиката на ВКС и който е от значение за точното прилагане на закона,основание за допускане на касационно обжалване съгласно член 280 ал.1 т.1 и т.3 от ГПК.
Ответникът по касационната жалба Б. А. Д.,в писмения си отговор ,счита,че не са налице основанията за допускане на касационно обжалване и моли същото да не се допуска.
Ответникът по касационната жалба Д. И. Д.,в депозирания писмен отговор,излага доводи за липса на ясно формулиран правен въпрос и счита,че не са налице основанията за касационно обжалване,като моли същото да не се допуска.
С решаващите си мотиви,въззивният съд,приема,че за валидно транслиране на собствеността от пълномощник не е необходимо изрично пълномощно,тъй като липсва такова изискване в член 36 и сл. от ЗЗД. Съдът е изложил аргументи във връзка с изявлението на упълномощителя по общото пълномощно,което е ясно-учредена е представителна власт за разпореждане със собствените му недвижими имоти,като са разграничени сделките на управление и разпоредителните такива,т.е. волята на упълномощителя е несъмнена,поради което е стигнал до извода,че е налице валидно преминаване на собствеността по сключената чрез упълномощителя сделка,въз основа на волезиявленията на пълномощника с пълномощното в изискуемата от закона форма.
За да обосноват наличието на предпоставките за допускане на касационно обжалване в сочената от касаторите хипотеза,последните се позовават и прилагат решение на ВКС №2102/17.01.2003г. по гр.д. №2670/2001г. по описа на съда,ІVго,в който този въпрос е разрешен по различен начин,а именно ВКС приема,че генералното пълномощно не е достатъчно за извършване на сделка с недвижим имот,тъй като за такова разпореждане се изисква изрично упълномощаване,поради което договорът за продажба се явява нищожен като сключен от лице,действащо като представител на собственика на продадения имот,без да има представителна власт.
С оглед изложеното касационният съд намира,че е налице хипотезата на член 280 ал.1 т.2 от ГПК за допускане на касационно обжалване,съгласно предвиденото в т.3 на Тълкувателно решение №1/2009г. по тълк.д. №1/2009г. на ОСГТК на ВКС,тъй като посоченото решение е постановено от ВКС по реда на отменения ГПК и правния въпрос от значение за изхода на обжалваното въззивно решение е разрешен в противоречие с така посочено и приложено с изложението решение на тричленен състав на ВКС,по същия правен въпрос.
Касационният съд намира,че не са налице основанията на член 280 ал.1 т.3 от ГПК за допускане на касационно обжалване,както се твърди от касаторите,тъй като тази хипотеза изисква правният въпрос от значение за изхода на конкретното дело,разрешен с обжалваното въззивно решение да е от значение за точното прилагане на закона,когато разглеждането му допринася за промяна на създадената поради неточно тълкуване съдебна практика или за осъвременяването й с оглед изменението на законодателството и обществените условия,каквито доводи липсват в изложението на касаторите.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на решение от 08.10.2009г. на Софийски градски съд,ГК,въззивно отделение,ІV Г състав,постановено по гр.д. №1215/2008г. по описа на същия съд.
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ касационната жалба,като указва на касаторите А. Д. и Л. Д. в едноседмичен срок от съобщението,да представят доказателства за внесена държавна такса в размер на 345 лева по сметка на ВКС,съгласно член 18 ал.2 от Т. за държавните такси,които се събират по ГПК.
Делото да се докладва след изтичане на срока.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *