Решение №574 от 27.11.2009 по гр. дело №2080/2080 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 574
 
         гр. София, 27.11..2009 година
 
 
    В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи октомври две хиляди и девета година, в състав:
 
          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                  ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                      СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
при участието на секретаря Т. Кьосева, като изслуша докладваното от съдията Николова гр. дело № 2080 по описа за 2008 год., взе предвид следното:
 
Производството е по параграф 2, ал. 3 ПЗР на ГПК, във връзка с чл. 218а, ал. 1, б. ”а” от ГПК /отм./.
С решението от 15.01.2008 год. по гр. д. № 698/2007 год. Бургаският окръжен съд, действуващ като въззивна инстанция, е оставил в сила първоинстанционното решение от 23.02.2007 год. по гр. д. № 1719/2006 год. на Бургаския районен съд, с което са отхвърлени предявените от Г. В. Н. от гр. С. против Д. К. Д. и Ф. Д. Д. от гр. Б. искове за заплащане на сумата 8 500 лв., представляваща левовата равностойност на 4 360 евро, от които 3 500 евро дадено капаро, неустойки – 160 евро по чл. 6.2 и 700 евро – по чл. 6.4 от сключения между тях договор, със законната лихва от предявяване на исковете до окончателното изплащане на сумите.
Ищцата е подала касационна жалба против въззивното решение в срока по чл. 218в, ал. 1 ГПК /отм./, като поддържа оплаквания за допуснато нарушение на материалния закон и необоснованост на изводите на съда. Моли за неговата отмяна и вместо това исковете й бъдат уваежни, респ. делото се върне за ново разглеждане от друг състав на въззивиня съд.
Ответниците не са взели становище по жалбата.
Върховният касационен съд, ІІ г. о. в настоящият си състав, като обсъди оплакванията на касаторката с оглед данните по делото и съгласно чл. 218ж от ГПК /отм./, намира следното:
Установено е по делото, че страните са сключили предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, по който ищцата като купувач платила на ответниците, продавачи сумата 3 500 евро капаро /задатък/ при сключването му.говорили срок за сключване на договора в нотариална форма до 22.05.2006 год., което не се осъществило. Спорът е коя от страните по предварителния договор е неизправна и е обусловила неизпълнението му.
Въззивният съд е приел, че и двете страни не са положили дължимата грижа за сключване на окончателния договор, поради което и исковете за връщане на даденото капаро и уговорените неустойки са неоснователни.
Изводите са обосновани и правилни, а оплакванията на касаторката са неоснователни.
Съгласно уговореното в чл. 6.2 от предварителния договор продавачът дължи връщане на капарото при разваляне на договора поради неизпълнение от негова страна, поради което и в тежест на ищцата, купувач е да установи по несъмнен начин това неизпълнение. Правилно и обосновано въззивният съд е приел, че събраните по делото доказателства не установяват този факт, а от констативния протокол с дата 22.05.2006 год. на пом. нотариус Г. Б. се установява, че ответниците, продавачи по предварителния договор, са се явили в кантората с необходимите документи за сключване на покупко-продажбата. При липсата на уговорка в предварителния договор при кой нотариус ще се изповяда сделката, и при данните по делото за проведени между страните многократни разговори по телефона в същия ден, доводът на ищцата, сега касатор, че продавачите не са изпълнили задължението си за сключване на нотариалния акт е неоснователен. Напротив, установено е, че същите са се явили пред нотариус с необходимите документи, вкл. и проект на нотариален акт, за да изпълнят задължението си за прехвърляне на правото на собственост, поради което и неизпълнението на договора не се дължи на тяхното виновно поведение. При липса на такова искът за връщане на даденото капаро и този за уговорената в чл. 6.2 от договора неустойка са неоснователни. Неоснователен е и този за неустойка по чл. 6.4 от договора, тъй като не са налице предпоставките за това – няма данни, а и твърдения имотът да е продаден от ответниците по време на действие на договора между страните, нито да е ипотекиран или възбранен по вина на продавачите, за да се ангажира отговорността им за договорената неустойка. Доводът за наличие на вписана искова молба относно имота не обуславя извод за неизпълнение на задължението на продавачите с оглед възможността и преди сключването на предварителния договор да се извърши такава порверка в С. по вписванията. Отделно от това, в предварителния договор липсва такава клауза.
В заключение, въззивното решение е правилно и обосновано и следва да се остави в сила.
Водим от горното и на основание чл. 218ж, ал. 1 ГПК /отм./, настоящият състав на ІІ г. о. на Върховния касационен съд
 
 
Р Е Ш И:
 
 
ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение с № 235 от 15.01.2008 год. по гр. д. № 698/2007 год. на Бургаския окръжен съд.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар