Решение №619 от 8.12.2009 по гр. дело №5351/5351 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 619
 
гр. София, 08.12..2009 г.
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на единадесети ноември  две хиляди и девета година в състав:
 
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                            ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО  ПЕЙЧЕВ
                                                                         СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                                 
при секретаря Т.Кьосева
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 5351/08 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по реда на чл.303, ал.1, т.5 ГПК.
Образувано е по молби на В. С. Ц., А. С. Ц. – Б. и П. В. С. за отмяна на влязло в сила решение № 1* от 01.07.2008г., постановено по гр.д. № 4000/07г. на Върховния касационен съд, V г.о., с което е оставено в сила решение от 07.11.05г. по гр.д. № 2235/04г. на Софийския градски съд по допускане на съдебна делба. Молителите поддържат, че са налице съществени нарушения на съдопроизводствените правила поради липса на надлежно представляване и извършване на процесуални действия от представител без представителна власт. Иска се ВКС да отмени по реда на чл.305, ал.1, т.5 ГПК посоченото решение.
Ответницата по молбата Е. И. Н. взема становище за неоснователност на същата, а останалите ответници не са взели становище по нея.
Молбите за отмяна са процесуално недопустими и следва да бъдат оставени без разглеждане.
Съгласно разпоредбата на чл.305, т.5 ГПК молбата за отмяна се подава в 3-месечен срок от узнаване на решението, чиято отмяна се иска. За решенията, които подлежат на обжалване се счита, че страната е узнала за тях най-късно от деня на получаване на съобщението за тяхното изготвяне, а за решенията, които не подлежат на обжалване, каквото е атакуваното решение на ВКС, следва да се приеме, че страните са узнали за тях от момента на тяхното обявяване в срочната книга на съда. В разглеждания случай молителите са били редовно призовани за насроченото пред ВКС на 18.06.08г. съдебно заседание по реда на чл.218д ГПК/отм./ и решението е обявено на 01.07.2008г., а молбите за неговата отмяна са подадени в канцеларията на СРС на 10.10.08г., т.е. след изтичането на 3-месечния преклузивен срок, поради което са процесуално недопустими и следва да бъдат оставени без разглеждане, като производството по делото следва да се прекрати.
При този изход на делото и на основание чл.78, ал.4 ГПК молителите следва да бъдат осъдени да заплатят на ответницата по молбата Е. Н. направените от нея разноски в настоящото производство в размер на 400 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
О с т а в я без разглеждане молбите на В. С. Ц., А. С. Ц. – Б. и П. В. С. за отмяна на влязло в сила решение № 1* от 01.07.2008г., постановено по гр.д. № 4000/07г. на Върховния касационен съд, V г.о. на основание чл.303, ал.1, т.5 ГПК като недопустими.
П р е к р а т я в а производството по гр.д. № 5351/08г. по описа на Върховния касационен съд, ІІ г.о.
О с ъ ж д а В. С. Ц., А. С. Ц. – Б. и П. В. С. да заплатят на Е. И. Н. сумата 400 лв./четиристотин лева/ разноски.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва с частна жалба друг състав на гражданската колегия на ВКС в 7-дневен срок от съобщението до молителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *