Решение №678 от по гр. дело №1148/1148 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№  678
 
София, 25.06.2010 година
 
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 16.06.2010  две хиляди и десета година, в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
          ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 464/2010  година
Производството е по член 288 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба,подадена от Д. П. Б. против решение №2032/10.12.2009г. на Пловдивски окръжен съд,постановено по гр.д. №2658/2009г. по описа на същия съд,с което се потвърждава решение №1523/09.06.2009г. постановено по гр.д. №3358/2008г. по описа на Пловдивски районен съд,ІVгр.с.,за обявяване за недействителен на основание член 22 ал.4 от СК по отношение на П. И. К. /Бекриева/,договора за покупко-продажба на МПС,сключен на 29.12.2006г. между продавача Д. П. Б.,в качеството му на ЕТ с фирма ЕТ”Р” П. и купувача”Р”ЕООД,гр. Куклен,Пловдивска област,нот.заверен със заверка рег. №13468/29.12.2006г. на нотариус П. М. с рег. №476 по РНК и се допуска делба на лек автомобил,описан в решението,която да се извърши между П/Бекриева/ и Д. П. Б. при равни квоти.
В изложението,приложено към касационната жалба,касаторът заявява,че съдът се е произнесъл по материалноправен въпрос от значение за изхода по делото,относно подлежи ли на делба вещ,придобита по време на брака на страните,когато тя е била придобита от единия съпруг в качеството му на едноличен търговец,разрешен в противоречие с практиката на ВКС. В тази връзка касаторът се позовава на Тълкувателно решение №1/27.12.2001г. по гр.д. №2/2001г. на ОСГК на ВКС,според което вещите и правата върху вещи,както и паричните влогове,придобити от съпруга-едноличен търговец в резултат на търговската му дейност принадлежат само нему,основание за касационно обжалване съгласно член 280 ал.1 т.1 от ГПК. По отношение на така поставения правен въпрос,разрешен с обжалваното въззивно решение,касаторът твърди,че е решаван и противоречиво от съдилищата,като се посочват решения,постановени по реда на отменения ГПК,а именно:
-решение №652/07.11.2003г. по гр.д. №137/2003г. по описа на ВКС,Іго,според което макар и включеното в търговското предприятие на едноличния търговец имущество да обхваща вещи,права върху вещи и парични влогове с потребителски характер,те нямат правна характеристика на съпружеска имуществена общност по смисъла на член 19 ал.1 от СК/отм/,
-решение №831/21.11.2003г. по гр.д. №81/2003г. по описа на ВКС,ІІго,според което вещите придобити от едноличен търговец по време на брака му в резултат на неговата търговска дейност и включени в неговото търговско предприятие,са негова лична собственост,основание за допускане на касационно обжалване съгласно член 280 ал.1 т.2 от ГПК.
С решаващите си мотиви въззивният съд е приел,че процесният автомобил е бил включен в търговското предприятие на ответника като едноличен търговец,което обаче е само едно от условията за приложение на тълкувателно решение №2/2001г. на ОСГК на ВКС,тъй като счита че е необходимо установяване наличието при условията на кумулативност, освен това да е доказано придобиването да е изцяло в резултат на упражняваната търговска дейност,тъй като ищцата също е реализирала доходи,както преди процесния момент на сделката в предприятието на едноличния търговец на ответника,така и към процесния момент като самостоятелно осъществяваща дейност в качеството на едноличен търговец.
С оглед на изложеното,касационният съд намира,че са налице основанията за допускане на касационно обжалване на възивното решение съгласно член 280 ал.1 т.1 и т.2 от ГПК.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА касационно обжалване на решение №2032/10.12.2009г. на Пловдивски окръжен съд,постановено по гр.д. №2658/2009г. по описа на същия съд.
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ касационната жалба,като указва на касатора Д. П. Б. в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 15 лева по сметка на ВКС,съгласно член 18 ал.2 от Т. за държавни такси,които се събират по ГПК.
Делото да се докладва след изтичане на срока.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар