Решение №68 от по гр. дело №2440/2440 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
                                                                 N 68
 
гр. София 11.11.2008г.
 
 
 
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение в закрито заседание на седми  ноември две хиляди и осма година в състав
                                              
 
                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                 ЧЛЕНОВЕ:  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
                                                                   ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА                                    
 
при секретаря с участието на прокурора
като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова  
гр. дело N 2440 / 2008 г., за да се произнесе съобрази:
 
Производството е по чл. 288 ГПК.
Р. Д. Б. от с. Н. бани, Пловдивска област е обжалвала в срока по чл. 283 ГПК въззивното решение на Пловдивския окръжен съд № 427 от 24.03.2008г. по гр.д. № 3201/2007г. по чл.13 ал.2 ЗВСГЗГФ.
Постъпило е писмено становище от участвалата в производството по делото Р. дирекция по горите гр. П., в което са развити съображения само по основателността на жалбата като се поддържа, че решението на въззивния съд е правилно. Не са направени възражения по допустимостта на касационното обжалване заради отсъствие на предпоставките на чл.280 ГПК.
С обжалваното решение е отменено решението на Асеновградския районен съд № 136 от 09.11.2007г. по гр.д. № 473/2007г. и вместо него е постановено друго при условията на чл.208 ал.1 ГПК /отм./, с което е отхвърлен иска на Р. Д. Б. по чл.13 ал.2 ЗВСГЗГФ за признаване правото на възстановяване на наследниците на Д. С. А. , починал през 1975г., на гора от 37.075 дка в ревир „Б” в землището на с. К., Община А..
Въззивният съд е приел, че при преобразуване на горовладелски и всестранни кооперации в производството по чл.13 ал.2 ЗВСГЗГФ следва да бъде доказан по пряк и категоричен начин техният статут към правноважимия момент, посочен в чл. 3 ал.2 и 3 ЗВСГЗГФ, членственото правоотношение и размера на дяловото участие на правоимащите, както и собствеността на кооперацията към този момент върху ревира, от които се претендира реституция.
В касационната жалба в частта й по чл.284 ал.3 т.1 ГПК е посочено, че е налице основание за допускане на касационно обжалване при условията на чл.280 т.2 ГПК като са формулирани два въпроса, по които се е произнесъл въззивния съд: първият въпрос е за тълкуването на разпоредбите на ч.3 ал.2 и 3 ЗВСГЗГФ и разграничението на двете хипотези, и в тази връзка за предпоставките, които следва да се налице при всяко едно от посочените основания за възстановяване на собствеността върху горите. Вторият въпрос е процесуален и се отнася до доказателствата, с които при условията на чл.13 ал.3 ЗВСГЗГФ е допустимо да се установява правото на собственост. Касаторката поддържа, че по тези въпроси е налице противоречива съдебна практика. Към жалбата е приложено влязло в сила решение на Асеновградския районен съд по гр.д. № 461/2007г., с което е решен спор по чл.13 ал.2 ЗВСГЗГФ по отношение на друг член-кооператор на Трудово горска производителна кооперация “С”, в която е членувал наследодателя на ищцата по настоящото дело. С това влязло в сила решение е прието, че правното основание за придобиване на собствеността от кооперацията няма съществено значение за реституирането на горите, както и че чл.13 ал.3 ЗВСГЗГФ изброява изчерпателно доказателствата, с които не може да се установява право на собственост от правоимащите по чл.3 ЗВСГЗГФ , а допустимите писмени доказателства са изброени примерно и те могат да бъдат и косвени. Следователно съществува противоречива съдебна практика и различно разрешаване от съдилищата на поставените в настоящата касационна жалба въпроси, които са съществени за конкретното дело, защото от разрешаването им зависи основателността на предявения иск. Ето защо са налице предпоставките на чл.280 ал.1 т.2 ГПК и касационната жалба следва да се допусне до разглеждане по същество.
Воден от горното Върховният касационен съд , състав на Второ гражданско отделение на основание чл.288 ГПК
 
О П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА до разглеждане касационната жалба на Р. Д. Б. против въззивното решение на Пловдивския окръжен съд № 427 от 24.03.2008г. по гр.д. № 3201/2007г.
Насрочва делото в открито заседание на ……………………………………………, за когато да се извърши призоваване на страните по реда на чл.289 ГПК.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *