Решение №693 от 15.1.2010 по гр. дело №5368/5368 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

   Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 693/2009
 
         гр. София, 15.01.2010 година
 
 
    В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание на девети декември две хиляди и девета година, в състав:
 
          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                  ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                      СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
при участието на секретаря Т. Кьосева, като изслуша докладваното от съдията Николова гр. дело № 5368 по описа за 2008 год., взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 307, ал. 2, във връзка с чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.
Образувано е по постъпилата от Д. А. Т. и Н. К. Т. от гр. П. молба за отмяна на влязлото в сила решение от 3.07.2008 год. по гр. д. № 2119/2007 год. на Върховния касационен съд, ІІІ г. о., с което е оставено в сила въззивното решение по гр. д. № 1009/2005 год. на Б. окръжен съд. С последното е оставено в сила първоинстанционното решение от 29.07.2005 год. по гр. д. № 79/94 год. на П. районен съд, с което е е отхвърлен предявения от Д. А. Т. и Н. К. Т. /Величкова/ иск за предаване от ответниците владението на 111 кв. м. в югоизточната част на УПИ * – 2455 в кв. 208 по плана на гр. П. от 1987 год., ведно с построената в него триетажна масивна жилищна сграда.
Молителите сочат като основание за отмяна наличието на нови обстоятелства и нови писмени доказателства от съществено значение за делото, с които не са могли да се снабдят своевременно – основание по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. Представят скица и записка за вписване № 125 от 8.12.27 год., които според тях са от съществено значение за делото и биха променили изводите на съда, поради което молят за отмяна на влязлото в сила решение и делото се върне за ново разглеждане.
От ответниците по молбата за отмяна О. П., чрез кмета инж. В. И. , Б. С. К. и В. С. Б., чрез пълномощниците им, оспорват молбата като неоснователна, а останалите не са взели становище.
Върховният касационен съд, ІІ гражданско отделение, в настоящия си състав, като прецени доводите на молителите, въз основа на данните по делото, намира следното:
Решението, чиято отмяна се иска, е влязло в сила на 3.07.2008 год., с постановяването му, поради което и молбата за отмяна, подадена на 2.10.2008 год. е процесуално допустима.
Разгледана по същество, тя е неоснователна.
За да потвърди въззивното решение, Върховният касационен съд в решението си, чиято отмяна се иска в настоящето производство, е приел, че действително наследодателите на ищците са били собственици на имот № 2*/идентичен с част от имот № 2* по плана от 1958 год./, част от който с площ 90 кв. м. попада в парцел **** – кв. 210 по плана от 1958 год., в който е построена триетажната жилищна сграда. От тази площ 25 кв. м. са били отчуждени от наследодателите на ищците, сега молители по ЗОЕГПНС, а за останалата площ от 65 кв. м. няма данни за проведена отчуждителна процедура, поради което и съдът е приел, че са отчуждени не по установения ред, по смисъла на чл. 2, ал. 2 ЗВСВОНИ. Поради обстоятелството, че сградата, построена върху това място, включващо и спорната площ, е построена законно, видно от типовия договор за сторителство, с който е отстъпено правото на строеж, строителното разрешение и протокол за строителна линия, то имотът е застроен, поради което и не съществува реално до размерите, в които е отчужден по смисъла на чл. 1 ЗВСВОНИ. От незастроената му част не може да се образува самостоятелен парцел, поради което не подлежи на възстановяване по реституционния закон и предявения ревандикационен иск е неоснователен. Съдът се е позовал и на разясненията на ТР № 1/95 год. и ТР № 6/2006 год. – т. 1.
Следователно, представените с молбата писмени доказателства – скица и записка за вписване от 1927 год. на първо място не представляват нови писмени доказателства, и на второ място – не са от съществено значение за делото. Освен това, страната е могла да се снабди своевременно с тях по време на разглеждане на делото, при което регулационният статут на имота е изяснен с помощта на техническите експертизи, многобройните писмени доказателства, вкл. и идентична на представената скица, приложена на л. 6 от първоинстанционното производство. Прието е, че наследодателите на ищците са били собственици на спорния имот, поради което и записката за вписване на нотариален акт от 1927 год., с която молителите са могли да се снабдят своевременно, не би имала съществено значение за делото, тъй като изводът за неоснователност на ревандикационния иск е обоснован на липса на предпоставки за възстановяване на собствеността.
Производството за отмяна на влязло в сила неправилно решение е извънредно, извънинстанционно средство за защита, което може да се развие само при изчерпателно посочените в чл. 303, ал. 1 ГПК основания за отмяна. В случая не е налице поддържаното основание по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като представените към молбата за отмяна скица и записка за вписване не представляват нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които да не са могли да бъдат известни на молителите или с които същите да не са могли да се снабдят, поради което подадената на това основание молба за отмяна е неоснователна и следва да се остави без уважение.
С оглед изхода на делото молителите следва да заплатят на ответниците Б направените от тях за настоящето производство съдебни разноски.
Водим от горното, настоящият състав на ІІ ГО на Върховния касационен съд
 
Р Е Ш И:
 
 
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Д. А. Т. и Н. К. Т. за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязлото в сила решение № 695 от 3.07.2008 год. по гр. д. № 2119/2007 год. по описа на Върховния касационен съд, ІІІ г. о., с което е оставено в сила въззивното решение от 10.10.2006 год. по гр. д. № 1009/2005 год. на Б. окръжен съд.
Осъжда Д. А. Т. и Н. К. Т. да заплатят на Б. С. К. разноски в размер на 300 лв. /триста лева/, а на В. С. Б. – 400 лв. /четиристотин лева/, представляващи заплатени адвокатски възнаграждения.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар