Решение №81 от 18.6.2014 по нак. дело №505/505 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 81

София, 18.06 , 2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 21.05.2014 две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ:ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при участието на секретаря ТОДОРКА КЬОСЕВА
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 353/2014 година

Производството е по член 303,ал.1,.5 от ГПК.
Образувано е по молба вх.№5842/17.06.2013г.,подадена от П. Б./България/АД,гр.София, за отмяна на влязлото в сила постановление за възлагане на недвижим имот,описан в същото,от 08.05.2013г. по изп.д.№00023/2013г. на ЧСИ А. А.,рег.№757,с район на действие Пловдивски окръжен съд.
Съгласно писмо на камарата на частните съдебни изпълнители,с което е изпратено до ВКС копие от горното изпълнително дело вх.№1330/25.09.2013г.,на основание Заповед № ЛС-И-697/05.08.2013г. на МП за прехвърляне на служебния архив на ЧСИ А. А.,във връзка с чл.31,ал.1,т. от ЗЧСИ изпълнителното дело №00023/2013г. е прехвърлено за продължаване на изпълнителните действия при ЧСИ Н. В.,рег. №759 и е преобразувано под №4680/2013г.
Ответникът по молбата С. Т. Ц. от [населено място],в писмения си отговор,счита молба за неоснователна моля да бъде оставена без уважение.
Ответниците по молбата И. Л. Т.,в качеството си на [фирма],гр.С. и С. Д. Т. от [населено място],в писменото си становище по молбата заявяват,че същата е основателна и молят да бъде уважена.
Върховният касационен съд,състав на второ гражданско отделение,за да се произнесе взе предвид следното:
Молителят П. Б./България/АД София иска отмяна на влязлото в сила постановление на ЧСИ,поради лишаването му от възможността да участва в изпълнителния процес по образуваното изпълнително дело №23/2013г., вследствие нарушаване на съдопроизводствените правила,определени в чл.459 ГПК и член 501 от ГПК,тъй като ЧСИ А. А. не ги е уведомил редовно, в качеството им на ипотекарен кредитор, за започване и завършване на действия по индивидуално принудително изпълнение,изразяващи се във възбрана,опис и насрочване на публична продан на ипотекирани в полза на банката имоти,предмет на постановлението за възлагане.
Молителят сочи,че са нарушени процесуалните правила,тъй като не е изпратено съобщение до него от ЧСИ А. А.,съгласно изискванията на член 501 от ГПК ,за насрочване на описа и проданта на ипотекираното в полза на банката-молител недвижимо имущество,в качеството му на присъединен кредитор съгласно член 459,ал.1 ГПК.В молбата се твърди,че изпратените от ЧСИ съобщения не са били връчени на адреса на седалището на банката,а с приложените обратни разписки са били връчени запорни съобщения по други изпълнителни дела на същия ЧСИ, на адрес на клон на същата в [населено място], [улица],получени от служител А..В представеното по делото писмо изх.№17-00-8-3/24.02.2014г. на Български пощи,изпратено до молителя,е отразено че на горепосочения адрес са доставени две препоръчани пратки с известие с подател ЧСИ А. А.,първата на 04.03.2013г.,приета срещу подпис от А. и втората връчена на 25.03.2013г.,приета също срещу подпис от А..
От показанията на разпитаната свидетелка Й. М. А.,служител-експерт в звеното на банката-молител,находящ се в [населено място], [улица],се установява,че в горното си качество същата получава единствено запорни съобщения от ЧСИ,включително и получените по двете пратки изпратени от ЧСИ А. А.,като тези запорни съобщения са различни от съобщенията-уведомления за извършване на опис и съответно за насрочване на публична продан,каквито свидетелката не е виждала и такива не се получават в това звено на банката-молител.
С оглед установеното по делото,касационният съд намира,че с обратните разписки,приложени по изпълнителното дело,по което е съставено постановлението за възлагане от ЧСИ А. А.,са връчени други книжа,а именно запорни съобщения изпратени от последния,а не съобщенията за извършване на опис на ипотекираните имоти,както и за провеждане на публична продан на същите.
Ето защо, в резултат на допуснати процесуални нарушения,във връзка с уведомяване на ипотекарния кредитор-настоящ молител,свързани с изискването на член 501 от ГПК,последният е бил лишен от възможността да участва в изпълнителния процес по образуваното изпълнително дело и упражни правата си,предвидени в горепосочените разпоредби от ГПК,поради което настоящата молба за отмяна на влязлото в сила постановления за възлагане на недвижими имоти се явява основателна и следва да бъде уважена.

Водим от горното, състав на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.05.2013г.,вписано в Агенцията за вписванията,служба по вписванията при РС, [населено място],с акт №58,том 37,рег №13345/23.05.2013г.,по изпълнително дело №00023/2013г. на ЧСИ А. А.,рег.№757,с район на действие Окръжен съд,гр.П..
ИЗПРАЩА делото на ЧСИ Н. В.,рег.№759,с район на действие Пловдивски окръжен съд,за продължаване на действията по изпълнително дело №4680/2013г. по описа на същия.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *