Решение №86 от 16.2.2018 по нак. дело №219/219 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 86

София, 16.02.2018 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 17.01.2018 две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №2779/2017 година

Производството е по член 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба вх.№2321/11.04.2017г.,подадена от Т. Б. П. и Я. Д. П.,чрез пълномощника им адвокат Д. Ч.,против решение №55/02.03.2017г. на Добрички окръжен съд,постановено по в.гр.д.№299/2016г. по описа на съда,с което е отменено решение №287/01.03.2016г. на Добрички районен съд по гр.д.№ 4946/2013г. и вместо него е постановено:признава да установено по отношение на Н. Д. В.,Р. Д. Р.,А. Д. Б.,Т. Б. П. и Я. Д. П. несъществуването между Ю. А. А.,б.ж. [населено място]-поч.15.12.1966г. и Е. О. Ю.-б.ж. [населено място]-поч.8.10.1981г.,на семейноправна връзка-майка-дете и несъществуването в полза на Е. О. Ю. на право по член 5,ал.1 ЗН да наследи Ю. А. А.,по иска по член 124,ал.1 ГПК,предявен от Г. Й.,В. Б.,В. Й.,Р. Й.,М. Й. и [фирма],с.Б., [община].
В касационната жалба се правят оплаквания,че въззивното решение е недопустимо,като се иска неговото обезсилване,евентуално неправилно,поради допуснати нарушение на материалния закон,съществени нарушения на съдопроизвдоствените правила и необосновано,като се иска неговата отмяна.
Ответниците по касационната жалба Г. Й.,В. Б.,В. Й.,Р. Й.,М. Й. и [фирма],с.Б.,чрез пълномощника си адвокат Е. Ф.,в депозирания по делото писмен отговор,считат че не са налице основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение и молят същото да не се допуска,а по същество считат жалбата за неоснователна,като претендират разноски за настоящото производство.
Постъпила е касационна жалба вх.№2433/18.04.2017г.,подадена от Н. Д. В.,чрез особения й представител адвокат Л. В.-Т., против горепосоченото въззивно решение,като се иска неговото обезсилване като недопустимо,евентуално отмяната му като неправилно,поради нарушение на материалния закон,съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необосновано.
Ответниците по касационната жалба,посочени по-горе,чрез пълномощника си адвокат Е. Ф.,са депозирали отговор на тази жалба,като считат че не са налице основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение и молят да не се допуска такова,а по същество считат жалбата за неоснователна,като претендират разноски за настоящото производство.
Постъпила е и касационна жалба вх.№2438/18.04.2017г.,подадена от Р. Д. Р. и А. Д. Б.,чрез пълномощника им адвокат М. Г. Ж.,против горепосоченото въззивно решение,с оплаквания,че същото е недопустимо,като се иска неговото обезсилване,евентуално-неправилно,поради нарушение на материалния закон,съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необосновано,като се иска неговата отмяна.
Ответниците по касационната жалба,чрез пълномощника се адвокат Е. Ф.,в депозирания отговор на жалбата,молят да не се допуска касационно обжалване на въззивното решение,тъй като не са налице предпоставките за това,а по същество-считат жалбата за неоснователна,като претендират разноски за настоящото производство.
В приложенията по член 284,ал.2,т.1 ГПК,приложени към подадените касационните жалби на всички горепосочени касатори,на първо място във всяка от тях се твърди,че обжалваното въззивно решение е недопустимо,тъй като съдът се е произнесъл по недопустим иск.
С решаващите си мотиви,въззивният съд е приел,че обжалваното първоинстанционно решение е валидно и допустимо,тъй като предмет на заявения отрицателен установителен иск е семейноправната връзка и наследственото правоприемство по закон на Ю. А. А. от Е. О. Ю.-поч.1981г.Съдът е посочил,че оспореното правоотношение има значение за определяне на кръга на законните наследници на възстановената по реда на ЗСПЗЗ собственост върху земеделски земи-обекти на новооткритото наследство на Ю. А.,което е било предмет на съдебна делба-гр.д.№19/2005г. по описа на РС –Генерал Тошево,допусната при участие и на наследниците на Е.,която/както и предхождащата я доброволна делба само между наследниците на дъщерята З. от дата 10.05.1999г./, е обявена за нищожна на основание член 75,ал.1 ЗН по иск на [фирма]/закупил имотите от съделителите по нищожния договор за делба/,поради което съсобствеността върху имотите не е прекратена.Във връзка с това,съдът е отбелязъл,че фактът за произхода на посочените лица едно от друго може да бъде установен инцидентно,в съгласие с член 343 ГПК,в ново производство за съдебна делба,но може да бъде установен в производство,което има за предмет само родственото правоотношение и следващото от него наследствено правоприемство между двамата праводатели,както в случая на иск от тези от тях,които го оспорват на останалите,черпещи права по член 57 ЗН от осъществяването му и от правна сделка.
Върховният касационен съд намира,че следва да се допусне касационно обжалване въззивното решение.В т.1 на Тълкувателно решение №1/2009г. на ОСГТК на ВКС,е прието,че ВКС не допуска касационно обжалване по правен въпрос,по който се е произнесъл въззивния съд,различен от посочения от самия касатор,освен ако въпросът има значение за нищожността и недопустимостта на обжалваното решение.В настоящия случай обжалването следва да се допусне с оглед евентуалната недопустимост на решението,предвид така предявения и разгледан от съда иск,във връзка с наличие на правен интерес.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА касационно обжалване на решение №55/02.03.2017г. на Добрички окръжен съд,постановено по в.гр.д.№ 299/2016г. по описа на същия съд.
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ касационните жалби.
УКАЗВА на касаторите:Т. Б. П. и Я. Д. П.,лично и чрез пълномощника им адвокат Д. Ч.,да внесат по сметка на ВКС държавна такса в размер на 40 лева в едноседмичен срок от получаване на съобщението и представят документ за внасянето и по делото,като в противен случая жалбата ще им бъде върната.
Да се изпрати съобщение на касаторите Р. Д. Р. и А. Д. Б.,лично и чрез пълномощника им адвокат М. Г. Ж.,в едноседмичен срок от получаването му да внесат по сметка на ВКС държавна такса в размер на 40 лева и представят документ по делото за внасянето й,като в противен случай жалбата ще им бъде върната.
След изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или прекратяване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар