Решение №98 от 23.10.2014 по гр. дело №2172/2172 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 98
София, 23.10.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретаря Т.Кьосева
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 2172/2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.307 ГПК.
Образувано е по молба на В. С. В. и И. И. В. от [населено място] за отмяна на влязло в сила решение № 40 от 08.05.2013г. по гр.д № 79/13г. на Силистренския окръжен съд.
Молителите поддържат, че са налице нови обстоятелства и нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му, поради което искат същото да бъде отменено на основание чл.303, ал.1, т.1 ГПК.
Ответниците по молбата не вземат становище по нея.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., след като прецени данните по делото и доводите на молителите, приема следното:
С посоченото решение Силистренският окръжен съд, действайки като въззивна инстанция, е потвърдил решение № 169 от.21.01.2013г., постановено по гр.д.№ 164/12г. на Тутраканския районен съд, с което са отхвърлени като неоснователни предявените от В. С. В. и И. И. В. против И. С. В. и В. В. В. искове по чл.31, ал.2 ЗС за заплащане на сумата 4800 лв., представляваща обезщетение за лишаването на ищците от ползването на ? ид.част от съсобствения им недвижим имот в [населено място] и мораторна лихва в размер на 2973,50 лв., за периода 31.03.07г. до 30.03.12г.
Прието е, че предпоставките за уважаването на предявените претенции не са налице, тъй като по делото не е установено ответниците да са лишили ищците от ползването на тяхната ? ид. част от имота, който с решение от 22.04.05г. по гр.д.№ 35/03г. на ТРС е изнесен на публична продан, но страните не са предприели действия по изпълнение на същото.
Молбата е подадена в срока по чл.305, т.1 ГПК и е процесуално допустима, но разгледана по същество тя е неоснователна.
Съгласно разпоредбата на чл.303, ал.1, т.1 ГПК заинтересованата страна може да иска отмяна на влязло в сила решение, когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно.
При тези хипотези се касае до непълнота на фактическия или доказателствения материал, която е установена след като решението е влязло в сила и не се дължи на нарушение на съдопроизводствените правила от съда или на небрежност на страната, а се дължи на обективна невъзможност да се разкрие истината по време на висящността на делото, което е довело и до неправилност на постановеното решение.
В разглеждания случай за да искат отмяна на влязлото в сила решение на това основание молителите се позовават на обстоятелството, че на 21.11.13г. първият от тях не е бил допуснат в имота от ответника И. В. и че по случая е било образувано досъдебно производство за престъпление по чл.323, ал.1 НК. То обаче е възникнало след постановяването на атакуваното решение и няма отношение към исковия период, поради което не може да послужи като основание за отмяна на същото. Освен това от представеното с молбата за отмяна писмено доказателство – писмо на РУП-Т. до молителя от 06.12.13г., с което същият е уведомен, че на 29.11.13г. в полицейското управление е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.323, ал.1 НК не може да се установи срещу кое лице е образувано производството и за какво деяние и е неотносимо към делото, дори да се отнася до твърдяното от молителите обстоятелство.
С оглед изложеното подадената молба за отмяна следва да се остави без уважение.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

Р Е Ш И :

О с т а в я без уважение молбата на В. С. В. и И. И. В. от [населено място] за отмяна на влязло в сила решение № 40 от 08.05.2013г. по гр.д № 79/13г. на Силистренския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 169 от 21.01.2013г., постановено по гр.д.№ 164/12г. на Тутраканския районен съд на основание чл.303, ал.1, т.1 ГПК.
Р е ш е н и е т о не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *