Решение №102 от 42870 по търг. дело №1284/1284 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 102

София, 15.05.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на петнадесети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова
Членове: Емил Марков
Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 1039 по описа за 2017 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.307,ал.1 ГПК.
По постъпилата молба за отмяна, подадена от Я. В. Л., въз основа на която е образувано настоящото дело, съставът на ВКС констатира, че в нея не се съдържа точно и ясно изложение на основанията за отмяна, на които страната се позовава.
Това обуславя оставянето й без движение и даване указания на страната в едноседмичен срок да посочи точно и ясно основанията по чл.303, ал.1 ГПК, да обоснове наличието на конкретната хипотеза, предвидена в процесуалния закон, на която се позовава като основание за отмяна на влязлото в сила решение.
Поради изложеното, Върховният касационен съд, ТК, състав на І т.о.
О П Р Е Д Е Л И :

Указва на Я. В. Л. в едноседмичен срок с писмена молба с препис да отстрани нередовностите на молбата си по чл.303сл. ГПК като посочи точно и ясно конкретните основания, предвидени в отделните хипотези на чл.303,ал.1 ГПК, въз основа на които иска отмяна на влязлото в сила решение.
При неизпълнение на указанията молбата подлежи на връщане.
Препис от настоящото да се изпрати на молителя.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар