Решение №1022 от 41564 по гр. дело №3146/3146 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1022

С. 17.10.2013г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 15 октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 3146/2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Т. Иванова М. от [населено място], подадена от пълномощника й адв. Т. Д., срещу въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, ВО–V с-в, № 75 от 10.01.2013г. по в.гр.д. № 3595/2012г., с което е отменено решението на Пловдивския районен съд, ХІ с-в, № 3298 от 30.08.2012г. по гр.д. № 1606/2012г., с което са уважени предявените от Т. Иванова М. срещу [фирма] [населено място] искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ, и с въззивното решение исковете са отхвърлени.
Ответникът по касация [фирма] [населено място] в представения писмен отговор от пълномощника гл. юрисконсулт А. Х., моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
В. съд е отхвърлил предявените от Т. Иванова М. срещу [фирма] [населено място] искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ по съображения, че е осъществен фактическият състав на чл. 328, ал. 2 КТ – сключен е нов договор за управление на дружеството, заеманата от ищцата длъжност е ръководна, трудовото правоотношение е прекратено в деветмесечния срок. В. съд не е споделил мотивите на първоинстанционния съд, че след като заповедта за уволнение е връчена на ищцата след изтичане на 9-месечния срок, то уволнението е незаконно. Приел е, че уволнението е извършено в указания деветмесечен преклузивен срок по чл. 328, ал. 2 КТ, тъй като връчването на заповедта за уволнение е техническо действие и има отношение само към срока за упражняване на процесуалното право на обжалване.
К. Т. Иванова М. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК поради противоречие на въззивното решение на практиката на ВКС по няколко материалноправни въпроси, които могат да се обобщят във въпроса „от кой момент уволнението по чл. 328, ал. 2 ГПК се счита за извършено – от датата на издаване на заповедта за уволнение в рамките на 9-месечния срок, или от връчването на заповедта за уволнение след изтичането на този срок”. Прилага решение № 72/2010г. по гр.д. № 2356/2008г. ІV г.о. ВКС, с което е прието, че когато трудовият договор се прекратява без предизвестие, заповедта за уволнение поражда действие от връчването й /освен ако в нея не е посочено друго/ и към този момент се прави преценката за законността й.
ВКС намира, че поставеният от касатора материалноправен въпрос е от значение за изхода на делото с оглед решаващите мотивите на съда за отхвърляне на исковете. Налице е и твърдяното противоречие с приложеното решение на ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК за уеднаквяване на съдебната практика по противоречиво решавани правни въпроси.
По изложените съображения следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Пловдивския окръжен съд на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по поставения от касатора материалноправен въпрос.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, ВО–V с-в, № 75 от 10.01.2013г. по в.гр.д. № 3595/2012г.
Делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар