Решение №1052 от 41927 по гр. дело №3148/3148 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№. 1052

Гр.С., 15.10..2014г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети октомври през двехиляди и четиринадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Р. г.д. N.4071 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на М. Н. Г. срещу решение №.2276/2.04.12г. по г.д.№.15756/11г. на СГС, ІV Г състав.
Ответната страна [фирма] не взема становище.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, от процесуално легитимирано за това лице, срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е процесуално допустима.

За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл.280 ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, ВКС съобрази следното:
С обжалваното решение СГС е отменил частнично първоинстанционното решение и е признал за установено по предявения от [фирма] срещу М. Г. иск с правно основание чл.415 вр. с чл.422 ал.1 ГПК, че същият дължи сумата над 3288,36лв. до 5279,70лв. – цена на доставена топлинна енергия за периода м.01.04-м.04.2008г., ведно със законната лихва от 5.02.10г., и над 300,54лв. до 427,35лв. разноски в заповедното производство. За да достигне до този извод, съдът е приел, че задълженията на ответника към ищеца за заплащане на цена на ползвана топлинна енергия не са периодични, поради което приложение намира общият 5годишен давностен срок по чл.110 ЗЗД, а не кратката 3-годишна давност по чл.111 б.”в” ЗЗД. Поради това и е признал вземане на ищеца за период в рамките на общия давностен срок.
Съгласно чл.280 ал.1 ГПК въззивното решение подлежи на касационно обжалване, ако са налице предпоставките по т.1-т.3 на същата разпоредба за всеки отделен случай. Те съставляват произнасяне на въззивния съд по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е решаван в противоречие с практиката на ВКС /т.1/, решаван противоречиво от съдилищата /т.2/ или от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото /т.3/. Правният въпрос трябва да е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, като е обусловил правните му изводи по предмета на спора /ТР №.1/2009г. от 19.02.2010г. на ОСГТК на ВКС/.
К. се позовава на чл.280 ал.1 т.1 и т.2 ГПК.
В изложението на касационните основания се твърди, че въззивният съд се е произнесъл в противоречие с ТР 3/2011 от 18.05.2012г. на ОСГК на ВКС във връзка с приложимостта на тригодишната давност по чл.111 б.”в” ЗЗД по отношение на задълженията към топлофикационните дружества за заплащане на цена на консумирана топлинна енергия. Сочи се и, че е налице и основанието по чл.280 ал.1 т.2 ГПК, доколкото този въпрос е решаван противоречиво от съдилищата, а отделно от това по делото липсват данни касаторът да е бил в договорни отношения с [фирма] и да е ползвал топлинна енергия.
Съгласно цитираното от касатора ТР 3//2011г. от 18.05.2012г., вземанията на топлофикационните дружества са периодични плащания по смисъла на чл.111б.”в” ЗЗД и за тях се прилага тригодишната давност. Приетото от въззивния съд по изведения материалноправен въпрос от значение за изхода на спора е в отклонение от цитираната по-горе задължителна практика. Изложеното обосновава допускане до касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280 ал.1 т.1 ГПК, съответно липса на хипотеза на чл.280 ал.1 т.2 ГПК – доколкото по поставения въпрос вече е налице задължителна практика, която уеднаквява евентуална противоречива такава на съдилищата /т.3 от ТР №.1/2009г. от 19.02.2010г. на ОСГТК на ВКС/.
На касатора трябва да бъдат дадени указания за внасяне по сметка на ВКС на дължимата държавна такса в размер на 114,14лв. и за представяне по делото на вносния документ за това в установения от закона срок.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационното обжалване на решение №.2276/2.04.12г. по г.д.№.15756/11г. на СГС, ІV Г състав.
ДАВА едноседмичен срок на касатора да внесе по сметка на ВКС държавна такса за разглеждане на спора по същество в размер на 114,14лв. и да представи доказателства за това в деловодството, като при неизпълнение касационното производство ще бъде прекратено.
ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА след изпълнение на указанията на Председателя на Трето гражданско отделение на ВКС за насрочване.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар