Решение №107 от 42873 по търг. дело №958/958 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 107

София, 18.05.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на седемнадесети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова
Членове: Емил Марков
Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдия Петрова т.д. № 404 по описа за 2017 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационната жалба на ответника ЗД [фирма] против Решение № 103 от 24.08.2016г. на Апелативен съд Б. по в.т.д.№ 188/2016г. Касаторът обжалва решението в частта с която: след отмяна на решението по т.д.№ 49/2015г. на ОС Сливен, е осъден да заплати на основание чл.226,ал.1 КЗ: на ищцата Н. Д. И., родена 1999г. сумата 60 000лв. – обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на Д. С. И. – нейна баба, настъпила при пътно произшествие от 12.06.2014г., ведно със законната лихва от тази дата; в частта за потвърждаване на решението в частта за осъждането му да заплати на В. Н. Й., родена 1967г. обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на нейната майка Д. С. за разликата от 10 000лв. до присъдените 80 000лв., ведно със законната лихва от 12.06.2014г.; в частта за осъждането му да заплати на ищцата С. Николетова И., родена 2009г. /действаща чрез законния си представител Н. Д. И./ обезщетение за неимуществени вреди за причинените й в резултат на същото пътно произшествие телесни увреждания за разликата над 5 000лв. до присъдените 40 000лв., ведно със законната лихва от същата дата. Предмет на жалбата е и решението в частта за присъдените разноски като оплакването е, че въззивният съд не е уважил възражението на застрахователното дружество по чл.78,ал.5 ГПК за прекомерност на адвокатското възнаграждение на пълномощника на ищците. Решението в частта за потвърждаване отхвърлянето исковете на ищците за разликата до пълния предявен размер е влязло в сила.
С касационната жалба се иска отмяна на решението в обжалваната част като неправилно и отхвърляне изцяло на иска за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди на внучката Н. И.; намаляване обезщетението за неимуществени вреди на дъщерята В. Й. на сумата 10 000лв.; намаляване на обезщетението на пострадалата ищца С. И. на 5 000лв.
В инкорпорираното в касационната жалба изложение по чл.284,ал.3,т.1 ГПК се иска допускане на касационно обжалване по въпроси, сред които и Какъв е кръгът на лицата, имащи право на обезщетение за неимуществени вреди от деликт, при който е причинена смъртта на техен близък. Включват ли се в кръга на тези лица низходящите и възходящите от втора степен. Въведената допълнителна предпоставка е т. 1 на чл.280,ал.1 ГПК – противоречие на решение в обжалваната част с ППВС 4/61г., 5/69г. и 2/84г.

Ще следва произнасянето по искането за допускане на касационното обжалване на решението на Бургаския АС да бъде спряно с оглед образуваното тълкувателно дело № 1/2016г. на трите колегии на ВКС за приемане на тълкувателно решение по въпроса „Включват ли се в кръга на лицата, легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни близки, братята и сестрите на починалия, както и неговите низходящи и възходящи от втора степен.

Поради изложеното, Върховният касационен съд, ТК, състав І т.о.
О П Р Е Д Е Л И :

Спира производството по настоящото дело до произнасяне по тълкувателно дело № 1/2016г. на общото събрание на наказателна, гражданска и търговска колегии на ВКС.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар