Решение №1088 от 41179 по гр. дело №309/309 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1088

С. 27.09.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 25 септември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 309/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на В. Р. Д. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. Н. Х., срещу въззивното решение на Габровския окръжен съд, № 353 от 08.12.2011г. по в.гр.д. № 381/2011., с което е потвърдено решението на Габровския районен съд, № 408 от 19.08.2011г. по гр.д. № 857/2011г., с което са отхвърлени предявените от В. Р. Д. против Министерство на здравеопазването искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 и 3 КТ.
Ответникът Министерство на здравеопазването не е изразил становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли предявените от В. Р. Д. искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 и 3 КТ въззивният съд е приел, че е налице реално съкращаване на щата за заеманата от ищеца длъжност „директор на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве” /РИОКОЗ/ [населено място], извършено с изменението на Закона за здравето от 01.01.2011г., като вместо съществуващите до този момент РИОКОЗ и Р., същите са преобразувани с ПМС № 1/01.06.2010г. в Регионална здравна инспекция. Действително с § 93, ал. 7 ПЗР на Закона за здравето се урежда прекратяването на трудовите правоотношения със служителите да става по реда на чл. 87 З. и чл. 123 КТ, но жалбоподателят не попада в приложното поле на тази клауза.
Съгласно приетото в т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС, ако съществува вероятност обжалваното въззивно решение да е недопустимо, Върховният касационен съд е длъжен да го допусне до касационен контрол, а преценката за допустимостта ще се извърши с решението по същество на подадената касационна жалба. Поради това и предвид приетото с ТР № 1/30.03.2012г. по т.д. № 1/10г. ОСГК на ВКС становище, че надлежен ответник по исковете по чл. 344, ал. 1 КТ, предявени от работник или служител, чийто трудов договор е сключен при условията на чл. 61, ал. 2, изр. първо КТ е работодателят, а не по-горестоящият спрямо него орган, въззивното решение следва да се допусне до касационно обжалване.
Съгласно чл. 359 КТ касаторът е освободен от внасяне на държавна такса.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Габровския окръжен съд, № 353 от 08.12.2011г. по в.гр.д. № 381/2011.
Делото да се докладва на председателя на ІІІ г.о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар