Решение №111 от 41022 по гр. дело №1077/1077 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

Р Е Ш Е Н И Е

№ 111

С. 23.04.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 10 април две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1077/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С определение № 175 от 07.02.2012г., постановено по настоящото дело № 1077/2011г. на ВКС, ІІІ г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Варненския окръжен съд, ГО, ІV с-в, № 521 от 21.04.2011г. по в.гр.д. № 626/2011г., с което е потвърдено решението на Варненския районен съд, ХІІ с-в, № 216 от 25.01.2011г. по гр.д. № 11573/2010г., с което са отхвърлени предявените от А. А. Г. против [фирма] [населено място] искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по процесуалноправния въпрос налице ли е съществено процесуално нарушение, когато съдът постанови решението си преди изтичане на предоставения на страните срок за представяне на писмена защита.
Ответникът по жалбата [фирма] [населено място] в представения писмен отговор и чрез пълномощника си адв. Л. моли решението да се остави в сила. Претендира разноските по делото.
По поставения въпрос ВКС намира следното:
С приложеното към жалбата решение № 476 от 07.07.2010г. по гр.д. № 720/2009г. ІV г.о. ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК, е прието, че постановяването на решение преди да е изтекъл определеният за страната срок по чл. 149, ал. 3 ГПК за представяне на писмена защита, е равнозначно на решаване на делото без провеждане на устни състезания – без съдът да се е запознал с доводите на страната в защита на правата й. Поради това когато съдът постанови решението си преди изтичане на предоставения на страната срок за представяне на писмена защита, е налице съществено процесуално нарушение налагащо отмяна на решението и връщане на делото на въззивния съд за извършване на процесуалните действия по чл. 149, ал. 3 ГПК – за даване ход на устните състезания по делото. Постановените по реда на чл. 290 ГПК решения на ВКС попадат в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, съгласно ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС, т. 2, и имат задължителен характер.
Предвид така дадения отговор на поставения въпрос касационната жалба е основателна.
В съдебно заседание на 18.04.2011г. въззивният съд е дал ход на делото по същество и по искане на страните им е дал 5-дневен срок за представяне на писмени бележки. Не е изчакал обаче изтичането на срока по чл. 149, ал. 3 ГПК и на 21.04.2011г. е постановил решението си. Писмените бележки на процесуалния представител на касатора – адв. В. Д., са постъпили в съда на 26.04.2011г., в определения от съда срок, в първия работен ден след почивните 23-25.04.2011г.
Както бе посочено по-горе в хипотезата на чл. 149, ал. 3 ГПК писмената защита замества пледоарията, поради което постановяването на решение преди да изтече предоставения на страната срок за представяне на писмена защита, съставлява съществено процесуално нарушение, което налага отмяна на решението и връщане на делото на въззивния съд за извършване на процесуалните действия по чл. 149, ал. 3 ГПК – за даване ход на устните състезания по делото.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивното решение на Варненския окръжен съд, ГО, ІV с-в, № 521 от 21.04.2011г. по в.гр.д. № 626/2011г.
ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.
Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар