Решение №1161 от 40508 по гр. дело №910/910 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1161
София 26.11.2010 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 16 ноември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 910/2010 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на С. С. С. от гр. П., в качеството й на ЕТ „А. – С. С.”, подадена от пълномощника й адв. И. И., срещу въззивното решение на В. окръжен съд, № 56 от 02.03.2010г. по в.гр.д. № 86/2010., с което е потвърдено решението на Павликенския районен съд, № 126 от 30.11.2009г. по гр.д. № 256/2009г. с което са уважени исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ на Д. И. К..
Ответницата по касация Д. И. К. от гр. П. не е изразила становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе по допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд взе предвид следното:
За да уважи исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ на Д. К. въззивният съд е приел, че описаното в заповедта за дисциплинарно уволнение нарушение по чл. 190, ал. 1, т. 2 КТ – неявяване на работа повече от два последователни работни дни и несвоевременно уведомяване на работодателя за това, не съставлява дисциплинарно нарушение предвид състоянието на временна неработоспособност на ищцата, удостоверено с болничен лист. Относно останалите, квалифицирани от работодателя по чл. 190, т. 4 и 7 КТ нарушения на трудовата дисциплина, съдът е приел, че липсва конкретизация на същите откъм време и място на извършването им.
Съгласно чл. 280, ал. 1 ГПК въззивното решение подлежи на касационно обжалване, ако са налице предпоставките по т. 1-3 на същата разпоредба за всеки отделен случай.
Касаторът моли да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 и 3 ГПК по материалноправните въпроси относно необходимото съдържание на заповедта за уволнение съгласно изискването на чл. 195, ал. 1 КТ, дали искът за обезщетение зависи от наличието и броя на сключените с друг работодател трудови договори и размера на възнагражденията, дали разпространените от работника сведения са поверителни за работодателя, съставлява ли дисциплинарно нарушение несвоевременното представяне на болничния лист, и по процесуалноправния въпрос допустимо ли е въззивният съд да формира изводите си върху документ /болничен лист/, който не е представен и приет като писмено доказателство по делото. Представя съдебна практика на ВКС по прилагането на чл. 207, ал. 1, т. 2 КТ.
От така формулираните материалноправни въпроси първият е от значение за решаването на делото, тъй като е обусловил решаващия извод на съда за незаконност на уволнението относно описаните в п. 2-5 от заповедта за уволнение нарушения, и същевременно е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото с оглед конкретните обстоятелства по делото. Поради това ВКС намира, че е налице критерият за селекция на касационните жалби по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.
Поставеният процесуалноправен въпрос не е от значение за решаването на делото, тъй като изводът, че не е извършено квалифицираното по чл. 190, ал. 1, т. 2 КТ нарушение, е обоснован със записване в приетото като доказателство по делото копие от дневник за представени болнични листове на ЕТ „А. – С. С.”, а не с болничния лист.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на В. окръжен съд. На жалбоподателя следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 94.88 лв. по сметка на ВКС.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение В. окръжен съд, № 56 от 02.03.2010г. по в.гр.д. № 86/2010г.
Указва на С. С. С. от гр. П. в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 94.88 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар