Решение №1163 от 41201 по гр. дело №1899/1899 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1163

С. 19.10.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 16 октомври две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 470/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на В. М. Р. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. Г. С., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ІІ Г с-в, от 22.12.2011г. по в.гр.д. № 4899/2010г., с което е отменено решението на Софийски районен съд, 27 с-в, от 23.03.2009г. по гр.д. № 5266/2006г и вместо него с въззивното решение е прогласена нищожността на основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД на договора за продажба на недвижим имот, сключен с нот. акт № 186/1990г.; нотариалният акт е отменен; признато е за установено по отношение на ответницата К. Б., че ищецът И. П. Д. е собственик на процесния апартамент; отхвърлен е установителният иск за собственост върху същия имот по отношение на останалите двама ответници С. П. И. и Т. В. И.. Решението е постановено при участието на третото лице помагач В. М. Р..
Ответникът по касация И. П. Д. от [населено място] в представения писмен отговор /именуван възражение/ моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
В. съд е прогласил нищожността на сключения с нот. акт № 186/1990г. договор за продажба на недвижим имот, на основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД поради липса на съгласие и поради неплащане на цената от купувача. Освен това е приел, че при сключването на сделката е налице и измама, осъществена от купувача К. Б.. Изложените в исковата молба обстоятелства, че по време на продажбата ищецът не е разбирал свойството и значението на своите действия поради здравословното си състояние /довело до поставяне под запрещение с решение по гр.д. № 728/1991г. СГС/, въззивният съд е възприел като липса на съгласие за продажбата /чл. 26, ал. 2 ЗЗД/, а не че сделката е сключена при липса на дееспособност.
В изложението на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване касаторът моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на първо място поради недопустимост на решението и на следващо място на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК поради противоречие на въззивното решение на практиката на ВКС по материалноправните въпроси: представляват ли неплащането на цената и измамата от страна на купувача основания за прогласяване нищожността на договора за продажба; сключеният договор от дееспособно лице, което при сключването му не е могло да разбира или да ръководи действията си, нищожен ли е поради начална липса на съгласие или е унищожаем; и по процесуалноправните въпроси допустимо ли е съдът да постанови решението си на основание фактически твърдения, които не се съдържат в исковата молба, нито в молба за изменение на иска и не са били обсъждани от страните; до каква степен съдът е обвързан от материалната доказателствена сила на неоспорен от страните нот. акт за продажба на недвижим имот и допустима ли е констатацията, че актът не удостоверява съвпадане на насрещните волеизявления.
Прилага решение № 488/2003г. ІІ г.о. ВКС с което е прието, че сключената сделка от дееспособно лице, което при сключването й не е могло да разбира или да ръководи действията си, не е нищожна поради липса на съгласие /чл. 26, ал. 2 ЗЗД/ тъй като при тази хипотеза законът има предвид съзнателна липса на воля, а подлежи на унищожаване съгласно чл. 31 ЗЗД; решение № 1002/2008г. І г.о. ВКС с което е прието, че липсата на съгласие по чл. 26, ал. 2 ЗЗД е налице когато изявлението е направено несериозно, без намерение за обвързване, когато лицето се е намирало в състояние на „съзнателна липса на съгласие”, поради упражнено насилие или по други причини. Когато липсата на съгласие е по причина слабоумие или душевна болест на лицето, които дават основание за поставянето му под запрещение, опорочаването на волята води до унищожаване на договора, като сключен от дееспособно лице, което не е могло да разбира и ръководи постъпките си – чл. 31 ЗЗД; решение № 173/2010г. ІV г.о. ВКС относно доказателствената сила на документите; решение № 206/2009г. ІІІ г.о. ВКС с което е прието, че задължението на купувача да плати цената на вещта е относимо към изпълнението на договора и не е по предмета и клаузите на договора.
ВКС намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение поради противоречие с представените съдебни решения по поставените от касатора материалноправни въпроси „представляват ли неплащането на цената и измамата от страна на купувача основания за прогласяване нищожността на договора за продажба” и „сключеният договор от дееспособно лице, което при сключването му не е могло да разбира или да ръководи действията си, нищожен ли е поради начална липса на съгласие или е унищожаем”, които са от значение за решаването на делото.
На жалбоподателя следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 93,96 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 вр. чл. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ІІ Г с-в, от 22.12.2011г. по в.гр.д. № 4899/2010г.
Указва на В. М. Р. от [населено място],в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 93,96 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар