Решение №117 от 42096 по гр. дело №640/640 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 117

Гр.С., 02.04.2015г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тридесет и първи март през двехиляди и петнадесета година, в състав

П.: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

при участието на секретаря ………….., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д. N.640 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.307 ал.1 ГПК.
Образувано е по молба на Р. А. Б. за отмяна на решение №.989/15.03.11г. на Варненски районен съд, постановено по г.д.№.10109/07г. – в частта, с която предявеният от съпругата му З. И. Боева иск с правно основание чл.108 ЗС за предаване на собствеността и владението на земя, съставляваща ПИ 10135.2526.1709 по плана на СО”С. Н.” [населено място], е отхвърлен като неоснователен. Поддържа се, че молителят е узнал както за това решение, така и за обстоятелството, че делото касае не само сграда, а и земя, на 8.10.2014г. При тези обстоятелства, доколкото по предявени от и срещу съпрузите ревандикационни искове те са задължителни необходими другари – а в случая собствеността се претендира на основание давностно владение през време на брака, молителят, като съпруг на ищцата, е следвало да участва по делото като задължителен другар.
Ответната страна Д. И. А. оспорва молбата.
Ответната страна Н. И. Г. не взема становище.
Ответната страна З. И. Боева не оспорва молбата.

Върховният касационен съд, в настоящия състав на Трето гражданско отделение, при проверката за допустимостта на молбата за отмяна с оглед изложените в нея съображения, намира следното:

Молбата е подадена от надлежна страна – имаща право и интерес от отмяна на постановеното решение, срещу подлежащ на отмяна окончателен съдебен акт, в законоустановен срок, съдържа изложение на обстоятелства във връзка с твърдяното основание за отмяна. Предвид изложеното тя е допустима и следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разглеждане в открито съдебно заседание молбата на Р. А. Б. за отмяна на влязлото в сила решение №.989/15.03.11г. на Варненски районен съд, постановено по г.д.№.10109/07г.

ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на ІІІ ГО за насрочване в открито съдебно заседание.

Определението е окончателно.

П.: ЧЛЕНОВЕ:

Определение №150 от по гр. дело №1826/1826 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 150                                    София  11.02.2010 г. Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в

Прочети »

Определение №53 от по гр. дело №2482/2482 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

        О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                      № 53               София, 30.10.2008 г.              Върховният касационен съд на Република България, второ

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed