Решение №118 от 3.4.2015 по търг. дело №2278/2278 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 118

София, 03.04.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на първи април две хиляди и петнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр.д. № 5848 по описа за 2014 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.282, ал.5 от ГПК.
Постъпили са молби от А. Т. А. и от [фирма] за освобождаване на внесената от дружеството сума от 940 лв., послужила като обезпечение за спиране изпълнението на въззивно решение № 183 от 22.05.2014 г. по в.гр.д. № 1188 по описа за 2014 г. на Старозагорския окръжен съд, ІІ граждански състав.
Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Трето отделение, след като прецени данните по делото, намира следното:
След като касаторът [фирма] е внесъл сумата от 940 лв. по сметката на ВКС, изпълнението на въззивно решение № 183 от 22.05.2014 г. по в.гр.д. № 1188 по описа за 2014 г. на Старозагорския окръжен съд, ІІ граждански състав, е било спряно. С определение № 173 от 16.02.2015 г. по гр. д. 5848 по описа за 2014 г. не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение. Следователно осъдителният иск не е отхвърлен, а решението, с което е уважен, е влязло в сила, поради което внесеното обезпечение трябва да послужи за погасяване на присъденото вземане. Ето защо молбата на длъжника за освобождаване на обезпечението и връщането му по негова сметка трябва да бъде оставена без уважение. Сумата трябва да бъде преведена по сметката на частния съдебен изпълнител за погасяване на вземането, присъдено с влязлото в сила съдебно решение.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСВОБОЖДАВА внесеното от [фирма] обезпечение в размер на 940/деветстотин и четиридесет/ лв. по сметката на Върховния касационен съд за спиране изпълнението на въззивно решение № 183 от 22.05.2014 г. по в.гр.д. № 1188 по описа за 2014 г. на Старозагорския окръжен съд, ІІ граждански състав.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на [фирма] за превеждане на сумата по сметка на това дружество.
СУМАТА да се преведе по сметката на ЧСИ Д. Д. в ТБ „А. България” по изпълнително дело № 20148670400105 с IBAN-

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар