Решение №119 от 41411 по гр. дело №1198/1198 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 119

С. 17.05.2013г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на четиринадесети май през две хиляди и тринадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

при участието на секретаря Анжела Богданова
като изслуша докладваното от съдия П. гр.д.№ 1198 по описа за 2012г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :
Производството е с правно основание чл.290 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от [фирма] [населено място],представлявана от изпълнителния директор В., подадена чрез процесуалния представител юрисконсулт А. против въззивно решение № 238 от 2.07.12г. по в.гр.д.№ 420/12г. на Пернишки окръжен съд,с което е потвърдено решение № 36 от 6.02.12г. по гр.д.№ 5721/11г. на ПРС,като са уважени предявените искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1,2 и 3 от КТ.К. счита въззивен акт за нищожен с твърдението,че е постановен от съдия,който не е участвал в определения за разглеждането му съдебен състав.Излага доводи и за неправилност поради нарушение на закона.
С определение № 133 от 31.01.2013г. е допуснато касационно обжалване на основание чл.280 ал.1 т.1 от ГПК,съгласно приетото в т.1 от ТР №1 от 19.02.2010г.по т.д.№ 1/09г.на ОСГТК на ВКС,за възможността постановеният въззивен акт да е нищожен,тъй като в него като докладчик е посочен младши съдия,който не е участвал в състава на съда,разглеждал спора по делото в заседанието, в което то е завършено и който не е записан сред членовете на състава,постановил и подписал въззивния акт.
В съдебно заседание страните не се явяват и не се представляват.
Върховен касационен съд,състав на ІІІ г.о.,след като обсъди направеното искане и доказателствата по делото, намира следното :
Съгласно чл.235 ал.1 от ГПК – решението се постановява от съдебния състав,участвал в заседанието, в което е завършено разглеждането на делото.В случая – видно от въззивният акт,в него като докладчик по делото е посочен съдия /младши съдия Д./,който не е участвал в състава, провел публичното заседание на 19.06.2012г.,с което е завършено разглеж-дането на делото/в него са участвали съдиите Г.,Т. и М./. На това основание – въззивният акт като постановен от незаконен състав е нищожен /вж.постановени по реда на чл.290 от ГПК решение № 668 по гр.д. № 1790/09г. на І г.о. и решение №248 от 11.06.12г. по гр.д.№ 572/11г. на ІV г.о.,съгласно които съдебното решение е нищожно, когато е постановено от незаконен състав на съда, когато излиза извън пределите на правораздавателната власт на съда, когато решението не е изразено в писмена форма или е неподписано, когато волята на съда не може да бъде изведена поради абсолютна неразбираемост/.Нищожният съдебен акт не поражда правни последици, поради което е безпредметно обсъждането му.
Мотивиран от изложеното,Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение

Р Е Ш И :
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА НА въззивно решение № 238 от 2.07.12г. по в.гр.д.№ 420/12г. на Пернишки окръжен съд и ВРЪЩА делото на същия съд за постановяване на нов акт в законен състав.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар