Решение №1192 от 41607 по гр. дело №4448/4448 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1192

С. 29.11.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 26 ноември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 4448/2013 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Б. Д. Г. от [населено място], подадена от пълномощника й адв. Г. П., срещу въззивното решение на Русенския окръжен съд, № 190 от 19.03.2013г. по в.гр.д. № 37/2013г., с което е потвърдено решението на Русенския районен съд, № 1933 от 16.11.2012г. по гр.д. № 3094/2012г., с което е признат за унищожаем по отношение на К. И. Г. отказът от наследството на Д. Г. М., извършен от Б. Д. Г..
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да признае за унищожаем по отношение на К. И. Г. отказа от наследство на Д. Г. М., извършен от Б. Д. Г., въззивният съд е приел, че са налице предпоставките на чл. 56 ЗН. Към момента на направения отказ от наследство ищецът е бил кредитор на ответницата, която не разполага с достатъчно имущество, от което да удовлетвори вземанията на ищеца по образуваните изпълнителни дела.
К. Б. Д. Г. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпросите:
1. Основание ли е за отлагане на делото участието на пълномощника на страната в заседание на Висшия адвокатски съвет, когато страната е в чужбина? Въпросът е поставен във връзка разглеждането на делото от въззивния съд в отсъствието на жалбоподателката и пълномощника й при подадена от пълномощника адв. П. молба за отлагане на делото поради участие в заседание на ВАС с приложено към нея удостоверение.
2. Подлежи ли на самостоятелно обжалване определението, с което се отказва спиране на производството; води ли до порочност на решението непроизнасянето по искането за спиране; трябва ли въззивният съд да отговори на довода във въззивната жалба относно отказа за спиране на производството от първоинстанционния съд и с какъв акт?
Върховният касационен съд намира, че по първия от поставените въпроси следва да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК поради значението му за решаването на делото и значението на въпроса за точното прилагане на разпоредбата на чл. 142, ал. 2 ГПК и за развитието на правото.
Поставените въпроси във връзка с искането за спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК не са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Разпоредбата на чл. 274, ал. 1 ясно посочва кои определения на съда подлежат на самостоятелен инстанционен контрол. Отказът на съда да спре производството по делото не прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито е предвидено самостоятелното му обжалване, поради което не подлежи на самостоятелен инстанционен контрол. Правилността на този съдебен акт се преценява при контрола за законосъобразност на решението от по-горната съдебна инстанция.
На жалбоподателката следва да се укаже да внесе по сметка на ВКС държавна такса от 40 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Русенския окръжен съд, № 190 от 19.03.2013г. по в.гр.д. № 37/2013г.
Указва на Б. Д. Г. от [населено място], в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 40 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар