Решение №122 от 42158 по гр. дело №813/813 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 122

София, 03.06.2015 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 12 май две хиляди и петнадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева гр.д. № 5253/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.
Образувано е по молба на В. Г. М. от [населено място], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязлото в сила решение № 6389 от 04.10.2012г. по гр.д. № 7935/2012г. на Софийски градски съд, ГО, ІV-Г възз. с-в, с което са потвърдени решения № І-026-25 от 05.03.2012г. и от 03.04.2012г. по гр.д. № 51100/2009г. на Софийски районен съд, 26 с-в. Въззивното решение е влязло в сила с постановяването на определение № 169/03.04.2013г. по гр.д. № 1807/13г. на ВКС, І г.о., с което не е допуснато касационно обжалване.
Ответниците по молбата за отмяна Ц. Б. С., П. М. С., А. Х. С. и Ц. Б. С., чрез пълномощника си адв. Р. Ж., изразяват становище за неоснователност на молбата за отмяна. Претендират разноските по делото.
Ответниците по молбата М. П. Г., Б. М. П. и С. Л. Г. чрез пълномощника си адв. Ц. Т. изразяват становище за недопустимост и неоснователност на молбата за отмяна. Претендират разноските по делото.
Държавата, представлявана от Министерство на регионалното развитие, чрез пълномощника на областния управител на Област София – юрисконсулт А. К., изразява становище за неоснователност на молбата за отмяна.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл. 305, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима. За да се произнесе по основателността й ВКС, трето г. о. взе предвид следното:
Основанието по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК за отмяна на влязло в сила решение е приложимо, когато след влизане в сила на съдебния акт се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за решаването на делото, които не са били известни на страната, или макар и да са й били известни твърдените обстоятелства, тя не е могла да се снабди своевременно с писмени доказателства за установяването им.
Молителката е обосновала искането си за отмяна на влязлото в сила решение с твърдения, че чрез разпит на свидетели ще се установи друга фактическа обстановка по делото и това ще доведе до друг правен резултат по предявения от нея установителен иск за собственост. Счита, че свидетелските показания са нови факти и попадат в хипотезата на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.
Молбата за отмяна за неоснователна.
По делото не са представени и не се твърди наличието на нови писмени доказателства по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, от значение за решаването на делото. Не са налице и нови обстоятелства по смисъла на същата разпоредба. Съгласно т. 4 на ППВС № 2/1977г. отмяна на влязло в сила решение не може да се допусне въз основа на очаквани бъдещи свидетелски показания.
По изложените съображения молбата за отмяна е неоснователна и следва да се остави без уважение.
На ответниците М. П. Г., Б. М. П. и С. Л. Г. следва да се присъдят разноските по делото в размер на 1800 лв., а на ответниците Ц. Б. С., П. М. С., А. Х. С. и Ц. Б. С. общо 360 лв. разноски по делото, съобразно представените договори за правна защита и съдействие.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на В. Г. М. от [населено място], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязлото в сила решение № 6389 от 04.10.2012г. по гр.д. № 7935/2012г. на Софийски градски съд, ГО, ІV-Г възз. с-в.
ОСЪЖДА В. Г. М. от [населено място] с ЕГН [ЕГН], да заплати на М. П. Г. с ЕГН [ЕГН], Б. М. П. с ЕГН [ЕГН] и С. Л. Г. с ЕГН [ЕГН], сумата 1800 лв. разноски по делото.
ОСЪЖДА В. Г. М. от [населено място] да заплати на Ц. Б. С. с ЕГН [ЕГН], П. М. С. с ЕГН [ЕГН], А. Х. С. с ЕГН [ЕГН] и Ц. Б. С. с ЕГН [ЕГН] сумата 360 лв. разноски по делото.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар