Решение №1244 от по гр. дело №747/747 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1244

С. 18.11.2011г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 15 ноември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 747/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на С. Д. Ц. от гр. В. Т., приподписана от пълномощника й адв. М. Н., срещу въззивното решение на Бургаския окръжен съд, ІІІ с-в, № 16 от 08.02.2011г. по в.гр.д. № 1927/2010г., с което е потвърдено решението на Царевския районен съд, № 74 от 13.09.2010г. по гр.д. № 23/2010г., с което са отхвърлени предявените от С. Д. Ц. против [фирма] иск за присъждане на сумата 5 838 лв., съставляваща обезщетение за недостатъци на продаден недвижими имот – апартамент, и иск за осъждане на ответника да отстрани за своя сметка недостатъци по общите части на сградата.
Ответникът по жалбата [фирма] [населено място] не е изразил становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе по допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли исковете въззивният съд е приел, че искът за присъждане на обезщетение за недостатъци на продадения апартамент е заведен преждевременно. Приел е за установено, че има нанесени щети, но те не са отстранени. Намаляването на имуществото се изразява в заплащане на извършен ремонт. Вредата представлява неблагоприятна последица, в резултат на която ищецът обеднява. Ето защо независимо как ще бъде квалифициран искът – дали по чл. 195 или по 45 ЗЗД, производството ще цели репариране на вече претърпени вреди, а не на бъдещи такива. Понеже към завеждане на иска няма данни имуществото на ищцата да е намалено – тя да е ремонтирала апартамента, не се доказва и претърпяна загуба, която да бъде обезщетена. Относно искът по чл. 79, ал. 1 ЗЗД съдът е приел, че се претендира отстраняване на недостатъци по общите части на сградата, без да има данни за взето решение от общото събрание за предявяване на иска.
В изложението на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване касаторът С. Ц. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК по материалноправните въпроси при иск за обезщетяване на причинени вреди следва ли същите да са отстранени преди предявяване на иска в съда и следва ли да е налице решение на ОС на етажната собственост при предявяване на иск за отстраняване на повреди по общите части на сградата. Прилага съдебна практика.
Върховният касационен съд намира, че поставените въпроси са от значение за решаването на делото, тъй като са формирали решаващата воля на съда. От представените с жалбата съдебни решения не се установява наличието на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и 2 ГПК за допускане на касационно обжалване, но е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, тъй като въпросите са от значение за точното прилагане на разпоредбата на чл. 195, ал. 1 и 2 ЗЗД и за развитието на правото. Поради това ВКС намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.
На жалбоподателката следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 131,76 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Бургаския окръжен съд, ІІІ с-в, № 16 от 08.02.2011г. по в.гр.д. № 1927/2010г.
Указва на С. Д. Ц. от гр. В. Т. в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 131,76 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар