Решение №128 от 24.4.2012 по гр. дело №1535/1535 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3
Р Е Ш Е Н И Е
№128
София, 24.04.2012 година
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето отделение, в съдебно заседание на дванадесети април две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ВАНЯ АТАНАСОВА
при секретаря Росица Иванова изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 1535/2011 година.
Производството е по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.
Образувано е по молба на К. И. Б. и С. Ц. С., с която се иска отмяна на решение № 1135 от 15. 07. 2009 г. по гр. д. № 549/2007 г. на Софийския апелативен съд, ГК, 2 състав, с което са отхвърлени предявените от К. Б. и С. С. против държавата, представлявана от министъра на финансите, и против Министерство на правосъдието искове по чл. 1 ЗОДОВ. Към молбите са представени писмени доказателства, с твърдение, че същите установяват обстоятелства от съществено значение по делото, както и престъпни действия на лицата М. Б. /в качеството му на синдик на [фирма], в несъстоятелност/ и на Б. С. /съдия по несъстоятелността/. Иска се отмяна на решенията и връщане на делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг състав.
Ответните страни по молбата – държавата, представлявана от министъра на финансите, Министерство на правосъдието и В. Г. Й. /трето лице помагач на МП/ излагат съображения за неоснователност на същата. Представителят на прокуратурата не изразява становище по молбата.
Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение, след като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, прие следното:
Молбата за отмяна е неоснователна.
Отмяната по чл. 303 ГПК е самостоятелно съдебно производство за извънинстанционен контрол на влезли в сила съдебни актове, когато те са неправилни и неправилността се дължи на някое от изчерпателно изброените в цитираната разпоредба основания, които не могат да се прилагат разширително.
Основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК изисква наличие на нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни на страната при решаването му или с които страната да не е била в състояние да се снабди. Става въпрос за непълнота на фактическия или доказателствения материал, която се установява след влизане на решението в сила и която се дължи на обективна невъзможност да се разкрие истината по време на висящността на делото, а не се дължи на небрежност на страната или на процесуално нарушение на съда. Новите факти и доказателства следва да касаят спора, разрешен с влязлото в сила решение, и да са от съществено значение за същия.
В случая исковото производство, по което са постановени решенията, чиято отмяна се иска, е било образувано по предявени от С. Ц. С. и К. И. Б. против държавата, представлявана от министъра на финансите, и Министерство на правосъдието искове по чл. 1 ЗОДОВ. Ищците са претендирали присъждане на обезщетения за неимуществени и имуществени вреди от извършени противоправни действия от лицата М. Б., в качеството му на синдик на [фирма], в несъстоятелност, и В. Й., в качеството му на държавен съдебен изпълнител. Ищците са твърдели, че Й. и Б. са били назначени за съдебен изпълнител и за синдик от министъра на правосъдието, поради което за причинени от неправомерните им действия вреди отговорно е министерството, както и държавата, която носи отговорност за действията на властите и на всеки държавен орган. К. Б. е посочил като увреждащи действия, извършени от съдебния изпълнител Й., опис и предаване за пазене на колесен трактор м.”У.”, модел 1634, рег. № Вр 2695 ЕА, рама № 01310, двигател № F02487, въпреки че е знаел, че същият е собственост на С., а не на Б., а от страна на синдика Б. – насочване на изпълнението по отношение на движима вещ /описания трактор/, за която е знаел, че не е собственост на длъжника. Претендирал е присъждане на обезщетение за неимуществени вреди – накърняване на достойнството му на почтен човек, причиняване на унижение и злепоставяне пред С. и семейството му, както и пред бившата му съпруга Т. Б. /сестра на С./. С. С. е посочил същите увреждащи действия от синдика и съдебния изпълнител, както и извършена продажба на трактора от съдебния изпълнител, въпреки постановено от съда спиране на изпълнителното производство. Твърдял е, че със същите са му причинени както имуществени вреди /лишаване от собственост върху трактора и от възможността на ползва същия/, така и неимуществени /накърняване на достойнството му, злепоставянето му пред близки и познати/.
Приложените към молбата за отмяна писмени доказателства са неотносими към спора, предмет на приключилото исково производство. Това е така, тъй като същите установяват следните факти: а/ наличие на образувано и висящо наказателно производство срещу синдика Б. за извършено престъпление по чл. 220, ал. 1 НК – за това, че на 27. 04. 2004 г., като синдик на [фирма], в несъстоятелност, съзнателно е сключил неизгодна сделка – договор за покупко-продажба на недвижим имот на К. Б. /вилна сграда и дворно място, находящи се в [населено място], кв. Д./, с Д. Х. Немски, с което е причинил вреда на едноличния търговец в размер на 120544 лв.; б/. извършен превод на суми от продажбата на недвижимия имот по сметка на [фирма], както и движения по сметка на Д. Немски; в/. дадени показания в наказателното производство от обвиняемия и свидетелите Б. Самоковски, Е. К. /отказал се от участие в търга за продажба на имота/, Т. Б. /съпруга на К. Б./ г/. настъпила смърт на Б. С. – съдия докладчик по делото за несъстоятелността на едноличния търговец и извършени от същия действия по делото; д/ публикации, съдържащи данни за смъртта на М. М., изпълнителен директор на [фирма] /кредитор на едноличния търговец преди цедиране на вземането на [фирма]/; е/ публикации, съдържащи данни за обир на частен трезор и за извършен арест на Б. Р. за извършване на финансови операции без разрешение. Тоест, всички тези документи установяват факти и обстоятелства, свързани с продажбата на недвижимия имот на молителя. Те нямат никакво отношение към действията на съдебния изпълнител Й. и синдика Б., извършени при описа и продажбата на процесния трактор и не касаят спора, разрешен с влязлото в сила решение, чиято отмяна се иска.
Не е налице и основание за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК, тъй като няма данни по надлежния съдебен ред /с влязла в сила присъда или решение по чл. 124, ал. 5 ГПК/ да е установена неистинност на документ, показания на свидетел, заключение на вещо лице върху които е основано решението, или престъпно действие на страна, нейния представител, член от състава на съда или връчител във връзка с решаване на делото.
С оглед на горното, молбите за отмяна следва да бъдат оставени без уважение.
При този изход на делото молителите ще следва да бъдат осъдени, на основание чл. 78, ал. ал. 8 ГПК, да заплатят на държавата, представлявана от министъра на финансите, както и на Министерство на правосъдието, по 150 лв. възнаграждения за осъществяваното процесуално представителство от юрисконсулт.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на К. И. Б. и С. Ц. С. за отмяна, на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, на решение № 1135 от 15. 07. 2009 г. по гр. д. № 549/2007 г. на Софийския апелативен съд, ГК, 2 състав и решение № 2226 от 13. 11. 2006 г. по гр. д. № 369/2006 г. на Врачанския окръжен съд.
ОСЪЖДА К. И. Б. и С. Ц. С., на основание чл. 78, ал. 8 ГПК, да заплатят на държавата, представлявана от министъра на финансите, общо сумата 150 лв. /по 75 лв. всеки от тях/ и на Министерство на правосъдието общо сумата 150 лв. /по 75 лв. всеки от тях/ възнаграждения за осъществяваното процесуално представителство от юрисконсулт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар