Решение №1300 от 41964 по гр. дело №1115/1115 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 1300

София, 21.11.2014 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Светла Цачева
Членове: Албена Бонева Боян Цонев

изслуша докладваното от съдията Цачева гр. д. № 4648 по описа за 2014 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 288 ГПК.
С решение № 218 от 09.05.2014 година по гр.д. № 942/2013 година на Софийски окръжен съд е постановено на основание чл. 59, ал.2 СК местоживеене на детето К. М. В. с ЕГН [ЕГН] при баща му М. С. В., който да упражнява спрямо него родителските права и е определен режим на лични отношения между детето и майката Ж. С. В.. Майката Ж. С. В. е осъдена да заплаща месечна издръжка за малолетното дете в размер на 100 лева; постановено е да носи занапред предбрачното си фамилно име А., а бракът между М. С. В. и Ж. С. В., прекратен на основание чл. 44, т.3 СК с влязло в сила решение по гр.д. № 38/2013 г. на Свогенски районен съд е обявен за дълбоко и непоправимо разстроен по вина на двамата съпрузи. В решението е прието за установено, че роденото на 02.12.2001 г. от брака между страните дете К. живее при своята майка в домът на родителите и, но поддържа постоянна връзка с баща си; прието е, че моралният облик на двамата родители дава основание за предоставяне на родителските права над детето в еднаква степен; жилищно-битовите и материалните условия на живот, които родителите предоставят на детето си са почти напълно идентични; грижи за детето полагат и двамата родители, но майката работи преимуществено в чужбина, поради което в ежедневните грижи е заместена от родителите си. Прието е, че доколкото съобразно критериите на ППВС №1 от 1974 г. се установяват макар и малки различия между родителите, то те са в полза на бащата – полът на детето и проявената от бащата инициативност детето да посещава курсове по езици, танци и рисуване; че детето е привързано към двамата родители, а изявленията му, че желае да живее при майка си (при изслушването му по реда на чл. 15, ал.1 от ЗЗкДет. и по данни от социалния доклад) не е задължително за съда, предвид което е формиран извод, че родителските права следва да бъдат предоставени на бащата, съответно – определен е режим на лични контакти с майката, която е осъдена да плаща ежемесечна издръжка.
Касационна жалба против решението на Софийски окръжен съд в частта му относно родителските права, местоживеенето на детето и определената издръжка е постъпила от Ж. С. В. от [населено място], [община]. Като основание за допускане на касационното обжалване се сочи, че съвкупната преценка на обстоятелствата, обуславящи извод за упражняването на родителските права е извършена в противоречие с постановките на Постановление № 1 от 12.11.1974 г. на Пленума на ВС.
Ответникът по касационната жалба М. С. В. я оспорва като неоснователна.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че въззивното решение следва да бъде допуснато до касационно обжалване при условията на чл. 280, ал.1, т.1 ГПК с оглед преценка за съответствието му постановките на ППВС № 1 от 12.11.1974 г. по въпроса: следва ли предоставянето на упражняването на родителските права да се извърши след съвкупен анализ на всички обстоятелства, от значение за интереса на детето.
Воден от изложеното, Върховния касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 218 от 09.05.2014 година по гр.д. № 942/2013 година на Софийски окръжен съд в частта му, с която е постановено на основание чл. 59, ал.2 СК детето К. М. В. с ЕГН [ЕГН] да живее при баща си М. С. В., който да упражнява спрямо него родителските права и е определен режим на лични отношения между детето и майката Ж. С. В., която е осъдена да заплаща месечна издръжка за малолетното дете в размер на 100 лева.
УКАЗВА на касатора Ж. С. В. от [населено място], [община] в седмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 30 лева, както и че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата подлежи на връщане на основание чл. 286, ал.1, т.2 ГПК.
При своевременно изпълнение на указанията за внасяне на държавна такса, делото да се докладва за насрочване на Председателя на Четвърто гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар