Решение №1316 от 41236 по тър. дело №359/359 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1316

С. 23.11.2012г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 13 ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 696/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на В. Г. Х. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. П. И., срещу въззивното решение на Великотърновския окръжен съд, № 128 от 11.04.2012г. по в.гр.д. № 320/2012г., с което е отменено решението на Горнооряховския районен съд, № 37 от 30.01.2012г. по гр.д. № 2810/2012г., с което са уважени предявените от В. Г. Х. против П. „М. В. Л.” искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ, и с въззивното решение исковете са отхвърлени.
Ответникът по касация П. „М. В. Л.” гр. Г. О. в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли предявените от В. Г. Х. против П. „М. В. Л.” искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ въззивният съд е приел, че е налице намаляване на обема на работата и законосъобразно извършен подбор. Относно подбора е приел, че същият е извършен от назначена за целта комисия, чиито членове имат цялостен поглед върху работата на всеки от сравняваните учители. Членовете на комисията са имали ясна и обективна представа за професионалните качества и резултатите от работата на всеки един от педагозите.
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът В. Г. Х. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса подлежи ли на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ преценката на работодателя кой от служителите има по-висока квалификация и работи по-добре. Твърди, че в противоречие на ТР № 3/2011г. ОСГК на ВКС въззивният съд не е проверил основават ли се приетите от работодателя оценки по законовите критерии по чл. 329, ал. 1 КТ на действително притежаваните от служителите квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа.
ВКС намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение по поставения от касатора въпрос на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречие на въззивното решение на ТР № 3/2012г., с което е прието, че преценката на работодателя по чл. 329, ал. 1 ГПК – кой от работниците и служителите има по-висока квалификация и работи по-добре, подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ при упражняването на който съдът проверява основават ли се приетите от работодателя оценки по законовите критерии по чл. 329, ал. 1 КТ на действително притежаваните от работниците и служителите квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Великотърновския окръжен съд, № 128 от 11.04.2012г. по в.гр.д. № 320/2012г.
Делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар