Решение №132 от 40940 по гр. дело №300/300 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 132

ГР. С., 01.02.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 24.01.2012 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №1051/11 г.,
Намира следното:

Производството е по чл.288, вр. с чл.280 от ГПК.
ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на Н. А. срещу въззивното решение на Апелативен съд С./АС/ по гр.д. №929/10 г. и по допускане на обжалването. С обжалваното решение, след обезсилване на първоинстанционното, е прекратено производството по исковете на касаторката с пр. осн. чл.227, ал.1,б.”в” от ЗЗД, заведен срещу Е. Б.- за отмяна дарението на недвижим имот с нот. акт №186/82 г. и с пр. осн. чл.26, ал.2 от ЗЗД, заведен срещу Е. Б., Надежда Б. и В. Б. – за признаване нищожността на последващата продажба на имота, с нот. акт №54/05 г., като привидна. Искът на касаторката срещу Е. Б. по чл.55, ал.1 от ЗЗД – за сумата от 22 500 лв., равностойност на подарената на ответницата и прехвърлена от нея част от недвижимия имот, е отхвърлен като неоснователен при обусловеност от спора по чл.227, ал.1,б.”в” от ГПК.
Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е допустима.
За допускане на обжалването касаторката се позовава на чл.280, ал.1, т.2 от ГПК. Поставя като значими за спора и решени от АС в противоречие с трайна практика на ВКС, която цитира и прилага материалноправните въпроси: представлява ли / съдържа ли/ предявеният иск по чл.227, ал.1,б.”в” от ГПК покана за издръжка към надарения; ако нуждата на дарителя от издръжка е трайна, продължава към исковата молба и се оспорва от надарената в процеса, налице ли е отказ на последната да дава издръжка; може ли да изтече едногодишният срок по чл.227, ал.3 от ЗЗД, докато съществува нуждата от издръжка, независимо от направеното друго / предходно/ искане.
В. съд е прекратил производството по иска с пр. осн. чл.227, ал.1,б.”в” от ГПК / от предмета на който са въпросите/, като е приел, че към подаване на исковата молба през 2005 г. е изтекъл едногодишният срок от поканата на ищцата към ответницата за издръжка, отправена през 2001 г. С това е преклудирано правото да се иска отмяна на дарението. Искът по чл.55, ал.1, вр. с чл.227, ал.5 от ЗЗД е отхвърлен, тъй като е обусловен от отмяната на дарението.
Изводите на въззивния съд за преклудиране на правото да се иска отмяна на дарението обхващат поставените въпроси и противоречат на посочената от касатора трайна практика на ВКС – Р №989/56 г. на четвърто г.о., Р №222/2000 г. на второ гр. отд., Р №153/09 г. на първо г.о., Р №1280/08 г. на първо г.о. /приетото в тях, че исковата молба по чл.227, ал.1,б.”в” от ГПК е и покана за издръжка е споделено в практиката по чл.290 от ГПК – Р по гр.д. №1302/10 г. на четвърто г.о./ и Р №322/09 г., където е прието, че срокът по чл.227, ал.3 от ЗЗД не може да изтече, докато съществува нуждата от издръжка. При всяко поискване и отказ да се даде издръжка, от която дарителят се нуждае възниква основание за отмяна на дарението, независимо от това дали е правено и друго искане и колко време е изтекло от предшествуващи откази.
Обжалването следва да се допусне на осн. чл.280, ал.1,т.1 и 2 от ГПК по иска с пр. осн. чл.227, ал.1, б.”в” от ЗЗД, от чийто предмет са поставените въпроси и по обусловения от него иск по чл.55, ал.1, вр. с чл.227, ал.5 от ЗЗД. В изложението не се съдържат въпроси от предмета на иска по чл.26, ал.2 от ЗЗД, за което е възразила и ответницата по жалба, и обжалване на решението по този иск не може да се допусне.
Поради изложеното ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Апелативен съд С. по гр.д. №929/10 г. от 29.04.11 г. само в частта по исковете с пр. осн. чл.227, ал.1, б.”в” от ЗЗД и чл.55, ал.1, вр. с чл.227, ал.5 от ЗЗД.
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение по иска с пр. осн. чл.26, ал.2 от ЗЗД.
Указва на касаторката Н. А. да внесе в едноседмичен срок от съобщението д.т. за разглеждане на жалбата от 582 лв. по сметка на ВКС и представи вносен документ, като в противен случай жалбата ще й бъде върната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар