Решение №1346 от по гр. дело №3715/3715 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1346

С. 16.12.2011г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 13 декември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 937/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Л. К. Р. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. К. Б., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ВК, ІІ-Б отд., от 20.04.2011г. по в.гр.д. № 11603/2010г., с което е потвърдено решението на Софийски районен съд, 59 с-в, от 28.05.2010г. по гр.д. № 41111/2009г., с което са отхвърлени предявените от Л. К. Р. против [фирма] [населено място] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 – 3 КТ.
Ответникът по касация [фирма] [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли предявените от Л. К. Р. против [фирма] [населено място] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 – 3 КТ въззивният съд е приел, че са налице предпоставките на използваното от работодателя основание за уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ – поради сключване на договор за управление. Сключен е договор за управление на търговското дружество, правото на уволнение е упражнено в законовия деветмесечен срок и служителят е от ръководството на предприятието. Независимо, че договорът за управление е сключен със същото лице, което до момента е било управител, следва да се приеме, че е налице нов договор за управление, който дава основание за подбиране на нов управленски екип.
К. Л. К. Р. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 и 3 ГПК поради противоречиво решаване от съдилищата на въпроса „специалният ред за уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ на служители, заемащи ръководни длъжности, може ли да се използва при всеки нов мандат по договор за възлагане на управление или може да се използва еднократно, т.е. работодателят може ли за упражни това правомощие по отношение на служители, които е включил или са били в екипа при предходния мандат”.
За установяване на противоречива съдебна практика прилага решение № 1246 от 25.07.2001г. по гр.д. № 2303/2000г. ІІІ г.о. ВКС, с което е прието, че основанието за уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ не може да се използва при всеки нов мандат по договор за възлагане на управление на търговско дружество, ако новият мандат е възложен на същия управител.
ВКС намира, че поставеният материалноправен въпрос е от значение за решаването на делото и същевременно се установява противоречивото му решаване от съдилищата. По въпроса липсва задължителна съдебна практика, а в постановените до момента съдебни решения са застъпени и двете становища. Така например с решение № 688 от 19.04.2002 г. на ВКС по гр. д. № 1012/2001 г., III г. о. е прието, че свободата на подбор на новите ръководни служители в предприятието – работодател, е обусловена не от промяна на лицето, на което е възложено управлението, а от наличието на сключен нов договор за управление с това лице и очакваните от него нови конкретни стопански резултати за новия срок на управление на предприятието. Прието е, че работодателят разполага с правото да прекратява трудови договори на основание чл. 328, ал. 2 КТ при сключване на нов договор за управление с предишния управител и по отношение на назначени от него лица в ръководството на предприятието при действието на предишния му мандат.
Изложеното налага да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК за уеднаквяване на съдебната практика по поставения материалноправен въпрос. Жалбоподателят е освободен от внасяне на държавна такса с разпоредбата на чл. 359 КТ.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ВК, ІІ-Б отд., от 20.04.2011г. по в.гр.д. № 11603/2010г.
Делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар