Решение №138 от 42564 по търг. дело №767/767 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

4

Р Е Ш Е Н И Е
№ 138
гр. София, 13.07.2016г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди и шестнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при секретаря Петя Кръстева, като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №767 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.303 и сл. ГПК.
Постъпила е молба от В. Ц. Д. и Й. А. Д. за отмяна на влязлото в сила решение от 11.06.2014г. по в.т.д. №607/2014г. на Варненски окръжен съд, ТО, с което е отменено решение № 4705/29.10.2013г. по гр. д. № 2651/2012 г. по описа на В., 26-ти състав, като вместо това са отхвърлени исковете, предявени от В. Ц. Д. и Й. А. Д. срещу [фирма], [населено място], с правно основание чл. 146 ал.1 във вр. чл. 143 от З., за прогласяване нищожността на клаузата на т.11.1.3., раздел II от сключен между страните договор за банков кредит №6830/24.07.2007г. и с правно основание чл.55 ал.1 предл. първо и чл. 86 от ЗЗД, за осъждане на ответника да заплати на ищците сумата 1658.99 евро, като платена без основание, ведно със законната лихва, считано от предявяването на иска до окончателно погасяване на задължението, като неоснователни. В молбата са изложени обстоятелства за наличието на основания за отмяна по чл.303 ал.1 т.1, т.3 и т.5 от ГПК, като се твърди, че постановеното от Варненски окръжен съд решение противоречи на възприетото от ВКС становище относно приложението на чл.144 ал.3 т.1 от З. спрямо клаузи от договор за кредит, касаещи увеличение на възнаградителната лихва. Молителите поддържат,че клаузата на т.11.1.3., раздел II от процесния договор за банков кредит №6830/24.07.2007г. не отговаря на изискванията на чл.143 от З., като излагат подробни съображения за това. Твърдят, че решението на Варненски окръжен съд е в противоречие с формираната междувременно по реда на чл.290 от ГПК задължителна практика на ВКС – решение №77/02.04.2015г. по гр.д.№4452/2014г. на ВКС, ІІІ г.о. и решение №424/02.12.2015г. по гр.д.№1899/2015г. на ВКС, ІV г.о., както и с решение от 21.03.2013г. по дело С-92/11 на Съда на ЕС и решение от 14.06.2012г. по дело С- 618/10 на Съда на ЕС.
Ответникът по молбата [фирма], [населено място], поддържа,че тя не съдържа точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна, а също така, че е просрочена. Твърди,че молбата за отмяна съдържа само твърдения за неправилност на влязлото в сила решение на Варненски окръжен съд. Моли същата да бъде оставена без разглеждане, евентуално да бъде оставена без уважение като неоснователна и недоказана. Претендира разноски.
Молбата за отмяна е допустима, тъй като е подадена от легитимирани лица срещу влязло в сила съдебно решение в тримесечния срок по чл.305 ал.1 т.1 от ГПК, доколкото молителите са могли да узнаят и да се снабдят с решение №424/02.12.2015г. по гр.д.№1899/2015г. на ВКС, ІV г.о. не по – рано от датата на постановяването му.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след като прецени изложените в молбата доводи и данните по делото, съобразно правомощията си по чл.307 от ГПК, намира следното:
Молбата за отмяна на влязлото в сила е неоснователна.
Съгласно чл.303 ал.1 т.1 от ГПК заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязло в сила решение, когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно. Новооткритите обстоятелства са юридически и доказателствени факти, които са съществували към деня на приключване на устните състезания, но не са били включени в делото, без този пропуск да се дължи на процесуална небрежност на страната. Новите писмени доказателства следва да съдържат факти от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната. Посочената разпоредба изисква още непълнотата на фактическия и доказателствен материал да не се дължи на небрежност, незаинтересованост или лошо водене на процеса от страната. Ако страната е могла да се снабди и представи в хода на процеса съответното писмено доказателство, но не го е направила, тя не може да иска отмяна на посоченото основание.
В случая представените с молбата по чл.303 от ГПК решение №77/02.04.2015г. по гр.д.№4452/2014г. на ВКС, ІІІ г.о. и решение №424/02.12.2015г. по гр.д.№1899/2015г. на ВКС, ІV г.о., не съставляват нови доказателства по смисъла на чл.303 ал.1 т.1 от ГПК, тъй като те са постановени след влизането в сила на решението на Варненски окръжен съд, тоест те не са съществували към деня на приключване на устните състезания по делото. Наред с това следва да се отбележи,че постановените след влизане в сила на съдебното решение на Варненски окръжен съд, решения на ВКС по чл.290 от ГПК макар и факти от обективната действителност, не са факти по см. на чл. 303 ал.1 т.1 от ГПК – т.е. разбиран като елемент от фактически състав по конкретния правен спор, който би променил преценката на съда по вече разрешените спорни правоотношения.
Останалите основания за отмяна на решението на Варненски окръжен съд са посочени само формално. По посочените в молбата основания за отмяна по чл.303 ал.1 т.3 и т.5 от ГПК молителите не са изложили никакви фактически твърдения за това, че решението е основано на постановление на съд или на друго държавно учреждение, което е било отменено или съответно за това, че поради нарушаване на процесуални правила не са били надлежно представлявани.
Всички заявени доводи за неправилност на влязлото в сила решение на Варненски окръжен съд не подлежат на обсъждане в настоящото производство.
По изложените съображения молбата за отмяна е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
На ответника по молбата не следва да бъдат присъждани разноски за адвокатско възнаграждение, въпреки направеното искане, доколкото не са представени доказателства, че такова е уговорено и заплатено.
Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на молбата на В. Ц. Д. и Й. А. Д. за отмяна на влязлото в сила решение от 11.06.2014г. по в.т.д. №607/2014г. на Варненски окръжен съд, ТО.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *