Решение №157 от 41442 по гр. дело №2780/2780 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 157

ГР. С., 17.06.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 14.06.2013 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №1430/12 г., намира следното:

Производството е по чл.282, ал.5 от ГПК.
Постъпила е молба от С. Т. за връщане на внесената като обезпечение за спиране изпълнението на въззивното решение по гр.д. №3451/11 г. на Апелативен съд С. сума от 7 000 лв. Спирането е постановено с определение по ч.гр.д. №332/12 г. на ВКС, първо г.о.
С определение по настоящото дело от 3.04.12 г. обжалване на въззивното решение не е допуснато и то е влязло в сила. Към молбата е приложено пл. нареждане от 23.04.13 г. на У. Б., кл. „Св. Неделя”, с което молителят е превел в полза на ищеца Волен С. по посочена в платежното нареждане сметка сумата от 11 780 лв., въз основа на въззивното решение.
Препис от молбата е изпратен на ищеца С., който в дадения му тридневен срок и досега не е възразил срещу връщане на обезпечението. При данните за плащане на присъдената от въззивния съд сума на ищеца и на осн. чл.282, ал.5 ГПК, ВКС намира, че следва да освободи внесената като обезпечение по сметката на съда сума и тя се върне на молителя по посочената в молбата му банкова сметка.
Поради изложеното ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСВОБОЖДАВА и разпорежда да се върне на молителя С. Т. Т., като се преведе по посочената в молбата му от 24.04.13 г. банкова сметка, внесената като обезпечение по ч.гр.д. №332/12 г. на първо г.о. на ВКС сума от 7 000 / седем хил./ лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар