Решение №158 от 41814 по гр. дело №2333/2333 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 158

С. 24.06.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 3 юни две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 2333/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.
Образувано е по молба на Б. Г. Б. от [населено място], [община], подадена от пълномощника му адв. Ал. Ж., за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 и 2 ГПК на влязлото в сила решение № 198 от 10.05.2013г. по в.гр.д. № 152/2012г. на Старозагорския окръжен съд, с което е отменено решение № 21 от 12.01.2012г. по гр.д. № 305/2011г. на Радневския районен съд, и вместо това с въззивното решение е осъден Б. Г. Б. да заплати на ТПК „Н. Й. В.” [населено място] сумата 2 500лв., представляваща паричната равностойност на трактор „Ю.” с инвентарен № 107 – земеделска техника, собственост на ищеца ТПК „Н. Й. В.”.
Ответникът по молбата за отмяна ТПК „Н. Й. В.” [населено място] чрез пълномощника си адв. Ж. С. З. изразява становище за неоснователност на молбата. Претендира разноските по делото.
Молителят твърди, че след влизане в сила на решението е установена подправка на приемо-предавателния протокол от 20.10.2008г., както и, че процесният трактор Ю. с ДК [рег.номер на МПС] е собственост на трето лице – Ж. А. В. от [населено място], който е закупил трактора от [фирма] [населено място]. Като нови доказателства представя данъчна фактура на името на Ж. А. В., акт за назначаване на ликвидатор на ТПК „Н. Й. В.” на Агенция по вписванията от 27.02.2013г., писмо от 22.07.2013г. на ОД на МВР гр. Ст. З. до Б. Б..
ВКС намира молбата за отмяна за процесуално допустима, но неоснователна поради следните съображения:
За да уважи предявения от ТПК „Н. Й. В.” против Б. Г. Б. иск за заплащане на паричната равностойност на трактор „Ю.” с инвентарен № 107, въззивният съд е приел, че процесният трактор фигурира в актива на кооперацията – вписан е в счетоводна сметка 204 „Машини и съоръжения”. Въз основа на представения по делото протокол от 20.10.2008г. и показанията на разпитани по делото свидетели е приел за установено, че ответникът е получил владението върху спорната движима вещ от ищеца на посочената в протокола дата. Протоколът не е оспорен от ответника в законовия срок, поради което същият е годно доказателство за факта на преминаване на държането на трактор “Ю.” инв.№ 107 от кооперацията върху ответника Б.. С получаване на 17.03.2010г. на поканата за връщане на селскостопанската техника, за ответника Б. Б. е отпаднало основанието да държи процесния колесен трактор. Въз основа на свидетелските показания съдът е приел, че към момента процесната вещ не се намира при ответника, макар и да не се установява дали е погинала или е отчуждена, поради което предявения иск с правно основание чл.108 от ЗС не може да бъде уважен, но следва да бъде уважен искът за осъждане на ответника да заплати на ищеца действителната цена на вещта, чието връщане дължи, с правно основание чл. 57, ал. 2 ЗЗД.
Молбата за отмяна е мотивирана с твърдения за наличието на основанията за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 и 2 ГПК.
Основанието по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК за отмяна на влязло в сила решение е приложимо, когато след влизане в сила на съдебния акт се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за решаването на делото, които не са били известни на страната, или макар да са й били известни твърдените обстоятелства, тя не е могла да се снабди своевременно с писмени доказателства за установяването им. Представените с молбата данъчна фактура на името на Ж. А. В., акт за назначаване на ликвидатор на ТПК „Н. Й. В.” на Агенция по вписванията от 27.02.2013г. и писмо от 22.07.2013г. на ОД на МВР гр. Ст. З. до Б. Б., не съдържат нови обстоятелства от значение за делото. В данъчната фактура е записан трактор Ю. с инв. № 130056, който е различен от процесния трактор с инв. № 107 по протокола от 20.10.2008г., носещ подписа на молителя. Писмото на ОБ на МВР – Ст. З. е неотносимо към спора. В. съд е приел, че процесното МПС не е регистрирано на името на ищеца в КАТ, но липсата на регистрация на процесната земеделска техника по правилата на З. в К. не е елемент от фактическия състав на придобиването й.
Не е налице и основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК. Твърденията на молителя за неистинност на приемо-предавателния протокол от 20.10.2008г. не са подкрепени с надлежни доказателства. Няма данни по надлежния съдебен ред да е установена неистинност на документа, нито дори за образувано наказателно производство за престъпление по чл. 315, ал. 2 и чл. 316 НК, макар и последното да не е достатъчно основание за допускане на отмяна.
По изложените съображения молбата за отмяна е неоснователна и следва да се остави без уважение. На ответника по молбата следва да се присъдят 300 лв. разноски по делото.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба на Б. Г. Б. от [населено място], [община], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 и 2 ГПК на влязлото в сила решение № 198 от 10.05.2013г. по в.гр.д. № 152/2012г. на Старозагорския окръжен съд.
ОСЪЖДА Б. Г. Б. от [населено място], [община] да заплати на ТПК „Н. Й. В.” [населено място] сумата 300 лв. разноски по делото.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар