Решение №159 от 40666 по гр. дело №1715/1715 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 159

С., 03.05.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 19 април две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1715/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.
Образувано е по молба на И. Т. С. в качеството му на [фирма] /в несъстоятелност/, за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК на влязлото в сила решение на Разградския окръжен съд, № 634 от 29.07.2010г. по ч.гр.д. № 275/2010г., с което е оставено без уважение искането на ЕТ „Б. – И. С.”за спиране на производството по изп. дело № 20107610400151 по описа на ЧСИ Г. С. с район на действие Окръжен съд – Разград и е потвърдено постановлението от 29.06.2010г. за възлагане на МПС.
Ответникът [фирма] [населено място] изразява становище за недопустимост и неоснователност на молбата.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл. 305, ал.1 ГПК и е процесуално допустима. За да се произнесе по основателността й ВКС, трето г. о. взе предвид следното:
Решението, чиято отмяна се иска е постановено в производство по чл. 435, ал. 3 ГПК. С него е оставено без уважение искането на ЕТ „Б. – И. С.”за спиране на производството по изп. дело № 20107610400151 по описа на ЧСИ Г. С. с район на действие Окръжен съд – Разград и е потвърдено постановлението от 29.06.2010г. за възлагане на МПС.
Искането на молителя за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК е мотивирано с твърдения за нарушаване правото му на защита, защото делото е разгледано в закрито вместо в открито съдебно заседание, на молителя не са били изпращани никакви съобщения по делото, което го е лишило от възможност да защити правата си.
Молбата е неоснователна поради следните съображения:
Въведените с молбата твърдения сочат на основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 5 предл. първо ГПК – страната вследствие нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото. Не се констатира твърдяното процесуално нарушение, вследствие на което молителят е бил лишен от възможност да участва в делото. Съгласно чл. 437, ал. 1 ГПК жалбите, подадени от страните, се разглеждат в закрито заседание, освен когато трябва да се изслушат свидетели или вещи лица. В съответствие с посоченото правило частната жалба на [фирма] срещу постановлението за възлагане на МПС е била разгледана в закрито заседание, след изпълнение на процедурата по чл. 436, ал. 2 и 3 ГПК. Искането на частния жалбоподател за изслушване на вещи лица е прието от съда за неотносимо предвид предмета на делото в производството по обжалване постановлението за възлагане. Съгласно чл. 435, ал. 3 ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва само относно наддаването при публичната продан и възлагане на имуществото по най-високата предложена цена. Исканията на частния жалбоподател са за установяване чрез експертизи на размера на претендираните от взискателя [фирма] суми и за извършване на оценка на имотите, които са обект на публичната продан. При разглеждане на частната жалба в закрито заседание на частния жалбоподател не се изпраща призовка, нито някакъв друг вид съобщение.
По изложените съображения ВКС счита, че разглеждането на делото в закрито заседание не представлява нарушение на процесуалните правила и не е основание за отмяна на влязлото в сила решение поради лишаване на страната от възможност да участва в делото. Молбата за отмяна е неоснователна и следва да се остави без уважение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба на И. Т. С. от [населено място], в качеството му на [фирма], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК на влязлото в сила решение на Разградския окръжен съд, № 634 от 29.07.2010г. по ч.гр.д. № 275/2010г.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар