Решение №160 от 40666 по гр. дело №1815/1815 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 160

С. 03.05.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 19 април две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1815/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.
Образувано е по молба на И. Т. С. в качеството му на [фирма] /в несъстоятелност/, подадена от пълномощника адв. К. Й., за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК на влязлото в сила решение на Разградския окръжен съд, № 631 от 26.07.2010г. по ч.гр.д. № 241/2010г., с което е потвърдено постановлението за възлагане на недвижим имот от 11.06.2010г. по изп.д. № 20107610400151 по описа на ЧСИ Г. С. с район на действие Окръжен съд – Разград, и е оставено без уважение искането на ЕТ „Б. – И. С.”за спиране на изпълнителното производство.
Ответникът [фирма] [населено място] изразява становище за недопустимост и неоснователност на молбата.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл. 305, ал.1 ГПК и е процесуално допустима. За да се произнесе по основателността й ВКС, трето г. о. взе предвид следното:
Решението на Разградския окръжен съд, предмет на молбата за отмяна, е постановено в производство по чл. 435, ал. 3 ГПК. С него е потвърдено постановлението от 11.06.2010г. по изп.д. № 20107610400151 по описа на ЧСИ Г. С. с район на действие Окръжен съд – Разград за възлагане на недвижим имот, и е оставено без уважение искането на ЕТ „Б. – И. С.”за спиране на изпълнителното производство.
Молбата за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК е мотивирана с твърдения за нарушаване правото на защита на страната, защото делото е разгледано в закрито вместо в открито съдебно заседание, на молителя не са били изпращани никакви съобщения по делото, и това го е лишило от възможност да защити правата си.
Молбата е неоснователна поради следните съображения:
Въведените с молбата твърдения сочат на основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 5 предл. първо ГПК – страната вследствие нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото. Както бе посочено по-горе решението на Разградския окръжен съд е постановено в производство по чл. 435, ал. 3 ГПК. Съгласно чл. 437, ал. 1 ГПК жалбите, подадени от страните, се разглеждат в закрито заседание, освен когато трябва да се изслушат свидетели или вещи лица. Доказателствените искания на частния жалбоподател за изслушване на вещи лица са приети от съда за неотносими предвид ограничения предмет на спора в производството по обжалване постановлението за възлагане. Съгласно чл. 435, ал. 3 ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва само относно наддаването при публичната продан и възлагане на имуществото по най-високата предложена цена. Исканията на частния жалбоподател са за установяване чрез експертизи на размера на претендираните от взискателя [фирма] суми и за извършване на оценка на имотите, които са обект на публичната продан. В съответствие с разпоредбата на чл. 437, ал. 1 ГПК, частната жалба на [фирма] срещу постановлението за възлагане на МПС е била разгледана в закрито заседание, след изпълнение на процедурата по чл. 436, ал. 2 и 3 ГПК. При разглеждане на частната жалба в закрито заседание на частния жалбоподател не се изпраща призовка, нито някакъв друг вид съобщение. Не се констатира твърдяното от молителя процесуално нарушение, вследствие на което е бил лишен от възможност да участва в делото, поради което молбата за отмяна е неоснователна и следва да се остави без уважение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба на И. Т. С. от [населено място], в качеството му на [фирма] /в несъстоятелност/, за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК на влязлото в сила решение на Разградския окръжен съд, № 631 от 26.07.2010г. по ч.гр.д. № 241/2010г.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар